O nas

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu obejmuje swoją działalnością teren  gminy Golub-Dobrzyń.
Jego siedziba od marca 2014 roku znajduje się w budynku położonym na Placu 1000-lecia 22A – wejście od strony PZU II piętro.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GOPS

Telefon 56 683 54 04

Kierownik: Anna Miętka  wew.50  (tel. 531 540 123)

DZIAŁ POMOCY SPOŁECZNEJ:

Dębiec Anna – specjalista pracy socjalnej wew. 53

Rejon opiekuńczy: Węgiersk, Macikowo, Nowogród, Paliwodzizna, Bierzgło, Kamienny Smug, Carski Dar, Strachówek, Praczka, Babiak, Ruziec, Mokry Las, Nowawieś.

Welc Katarzyna – specjalista pracy socjalnej wew. 52

Rejon opiekuńczy: Cieszyny, Pusta Dąbrówka, Olszówka, Antoniewo, Słuchaj, Sokoligóra

Lazarowska Jolanta – specjalista pracy socjalnej wew. 53

Rejon opiekuńczy: Ostrowite, Gajewo, Karczewo, Wrocki, Suwała, Pląchoty, Białkowo, Sadykierz.

Rejon opiekuńczy: Gałczewo, Gałczewko, Skępsk, Krążno, Poćwiardowo, Zaręba, Sokołowo, Handlowy Młyn, Lisak, Lisewo.

Iwińska Ewa – specjalista pracy socjalnej wew. 52

Rejon opiekuńczy: Owieczkowo, Podzamek Golubski, Konstancjewo, Tokary, Józefat, Kujawa, Sortyka.

Chełmoniewicz Teresa – asystent rodziny

Welc Iwona - referent ds. świadczeń wychowawczych wew. 52

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH:

Lewandowska Natalia – inspektor ds. świadczeń rodzinnych wew. 54

Kaczmarkiewicz Anna - inspektor ds. funduszu alimentacyjnego wew. 54

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY:

Obara Robert - główny księgowy wew. 51

Radzimska Małgorzata – inspektor ds. księgowości, kadr i płac, kasjer. wew. 51

Ośrodek Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu  jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Golub-Dobrzyń. Działa na podstawie Uchwały Rady Gminy Golub-Dobrzyń Nr I/2a/91 z dnia 07 stycznia 1991 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu, Statutu zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Nr XX/141/04 z dnia 26.11.2004 r., Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz innych aktów prawnych wydanych przez Radę Gminy, Wójta i Kierownika Ośrodka.

Ośrodek wykonuje zadania wynikające głównie z następujących ustaw:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawy  z 23 stycznia 2003 roku  o  powszechnym  ubezpieczeniu  w  Narodowym Funduszu  Zdrowia,
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej uchwały  Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie  dożywiania”  na  lata 2014-2020,
 • ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 • ustawy z dnia 04 listopada 2016r.  o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Podstawą działania Ośrodka jest również:

 • Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 uchwalona 30 grudnia 2013r.
 • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  na lata 2016-2021 uchwalony 29 stycznia 2016r.
 • Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 uchwalony 30 grudnia 2014r
 • autor: Anna Miętka, data: 2021-03-30