Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

  • Seniorzy

"Opaski bezpieczeństwa" dla mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń

Uprzejmie informujemy mieszkańców gminy Golub-Dobrzyń o możliwości ubiegania się o bezpłatne przydzielenie tzw. „opaski bezpieczeństwa”. Opaska telemedyczna to urządzenie teleinformatyczne umożliwiające całodobowy kontakt pacjenta z personelem medycznym obsługującym Centrum Monitoringu. Urządzenie automatycznie rejestruje wskaźniki, kontroluje i sygnalizuje sytuacje odmienne lub krytyczne (przycisk SOS, sygnalizator upadku), monitoruje podstawowe funkcje życiowe, np. tętno, posiada także lokalizator GPS.

W wyniku przystąpienia Gminy do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów”, pozyskano dofinansowanie na zakup około 90 opasek wraz z usługą teleopieki.

Wcześniej tut. GOPS przeprowadził wstępne rozeznanie cenowe oraz ewentualne zapotrzebowanie na zakup tego typu urządzenia.
Przyjęty Uchwałą Gminy Program „Opieka na odległość”, ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych. Realizowany jest przez GOPS  w Golubiu-Dobrzyniu i skierowany przede wszystkim do samotnych osób starszych, chorych, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, które mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem.

Adresatami zatem Programu są seniorzy zamieszkali na terenie gminy Golub-Dobrzyń w wieku 65 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, którzy nie w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Osoba zainteresowana skorzystaniem ze wsparcia w ramach Programu, jej przedstawiciel ustawowy bądź inna osoba za zgodą osoby zainteresowanej składa wniosek za pośrednictwem wszystkich dostępnych środków komunikacji. W przypadku większej ilości złożonych wniosków niż możliwości Gminy związane z wysokością przyznanej przez Wojewodę dotacji w pierwszej kolejności pomocą określoną w Programie zostaną objęci seniorzy samotnie zamieszkujący, bez wsparcia ze strony innych osób.

Ośrodek Pomocy dokona kwalifikacji osób na podstawie rozeznania i analizy sytuacji życiowej wnioskodawców. Osoba zakwalifikowana do objęcia pomocą otrzyma bezpłatnie na zasadzie użyczenia opaskę bezpieczeństwa wraz z usługą opieki na odległość do końca 31.12.2022 r. Nie wyklucza się ewentualnego przystąpienia Gminy do kontynuacji Programu w 2023 r. po uzyskaniu środków z dotacji rządowej na ten cel.

Wnioski wg załącznika do niniejszej informacji składać można do dnia 11 kwietnia 2022 r. osobiście lub elektronicznie na adres:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plac 1000 lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń lub na adres mailowy: gops@uggolub-dobrzyn.pl.

Szczegółowych informacji o programie „Opieka na odległość” uzyskać można w siedzibie Ośrodka lub tel. pod nr 56 6835404, 570818607.

  • autor: Anna Miętka, data: 2022-03-28

Wstecz