Aktualności

  • Seniorzy

Ponad milion złotych na Klub Seniora

2 marca Wójt Gminy Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie”.

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Klubu, którego celem będzie świadczenie opieki dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 lat z terenu gminy. W jego ramach przewiduje się utworzenie Klubu Aktywnego Seniora, w którym realizowane będą warsztaty - zajęcia prozdrowotne, edukacyjne i kulturalne. Realizacja projektu przewidywana jest od 4 maja 2021 r. do 28 kwietnia 2023 r. Klub ruszy po zakończonym remoncie świetlicy. W ramach projektu będzie on doposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla seniorów.

Całkowita wartość projektu to 923 100,00 zł. Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała na ten cel wsparcie w wysokości 90% z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo a 5% z budżetu państwa.

Wkrótce zostanie podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie przeznaczonych na Klub Seniora”. Ta inwestycja również będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych. Dofinansowanie wyniesie 95% kosztów kwalifikowanych i pochodzić będzie z RPO WK-P Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dzięki remontowi seniorzy będą odbywać zajęcia w wyremontowanych pomieszczeniach dostosowanych do ich potrzeb. Łączna wartość tych dwóch projektów obejmujących zarówno infrastrukturę jak i funkcjonowanie Klubu wyniesie ponad 1 150 000,00 zł. 

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981