Aktualności

  • Informacja o sesji Rady Gminy

XXX Sesja w dniu 29 marca 2021r.

XXX Sesja w dniu 29 marca 2021, godz. 09:00 w trybie zdalnym

Zapraszamy do udziału w XXX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, która odbędzie się dnia 29 marca 2021 roku (tj. poniedziałek) o godz. 9.00.

Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządza się odbycie XXX sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).

Porządek obrad

1. Otwarcie XXX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII oraz XXVIII, XXIX nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:

a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7.Sprawozdania:
a) z pracy stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w 2020 r.;
b) z pracy Rady Gminy Golub-Dobrzyń w 2020 roku;
c) z funkcjonowania Gminnego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu–Dobrzyniu w 2020 r.;
d) z funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu w 2020 r.;
e) z działalności Instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Nowogrodzie w 2020 r.;
f) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Golub–Dobrzyń w 2020 r.;
g) z działalności SP ZOZ Wrocki w 2020 r.

8. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok;
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035;
c) uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości dotacji;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Golub-Dobrzyń oraz w sprawie ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie;
e) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń;
f) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Golub-Dobrzyń w 2021 roku;
g) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2019-2023;
h) w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Golub-Dobrzyń, a pozostałymi gminami i powiatami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Torunia;
i) w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadania publicznego zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 554 w miejscowości Podzamek Golubski w związku z budową chodnika;
j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego;
l) zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie Gminy Golub-Dobrzyń na rok 2021.

9. Informacje i wolne wnioski.
10.Zakończenie XXX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981