Aktualności

 • Grafika informująca o sesji zdalnej

XXXII sesja Rady Gminy w dniu 23 kwietnia 2021r.

Zapraszamy do udziału w XXXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub–Dobrzyń, w dniu 23 kwietnia 2021 r. (tj. piątek) o godz. 9.00.
Na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.) zarządza się odbycie XXXII sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń oraz podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym).

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX oraz XXXI nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
  - Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  - Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  - Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  - Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  - Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
 7. Podjęcie uchwał:
  - zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2021 rok;
  - w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki "KZN-Toruński" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej;
  - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami;
  - w sprawie zmiany uchwały Nr XXX.193.2021 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń.
 8. Informacje i wolne wnioski.
 9. Zakończenie XXXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 • data: 2021-04-19

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981