Aktualności

  • Dom

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń 
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony 
na sprzedaż nieruchomości na obszarze Gminy Miasto Golub-Dobrzyń,
ul. Brodnicka 26A oraz nieruchomości na obszarze Gminy Golub-Dobrzyń, Karczewo 5, stanowiących własność Gminy Golub-Dobrzyń,
 


1.    Położenie, oznaczenie i opis nieruchomości:

I. Ul. Brodnicka 26A. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, obręb 3, wchodząca w skład KW nr TO1G/00008312/4. Nieruchomość zlokalizowana jest w północno-wschodniej części miasta, pośród terenów niezabudowanych. W najbliższym sąsiedztwie nieruchomości znajduje się kompleks leśny, rzeka Drwęca oraz grunty niezabudowane. W dalszym otoczeniu przy ul. Brodnickiej zabudowa budynkami jednorodzinnymi oraz punkty handlowo-usługowe. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Golub-Dobrzyń (Uchwała nr V/17/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2011 r.). Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług. Nieruchomość składa się z jednej działki o nr 108/58 o kształcie wieloboku - powierzchnia 695 m2. Teren płaski, równinny z niewielkim spadkiem w kierunku rzeki Drwęcy.

Obiekt murowany o pow. użytkowej 34,83 m², częściowo pokryty drewnem. Budynek mieszkalny jednorodzinny parterowy, niepodpiwniczony. Posiada dobudowany drewniany wiatrołap. Fundamenty betonowe, ściany murowane, z zewnątrz pokryte drzewem. Strop drewniany, dach dwuspadowy, konstrukcji drewnianej kryty papą. Elewacja z deski, okna drewniane starego typu. Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne płycinowe. Obiekt podłączony do sieci wodociągowej i energetycznej. Instalacja kanalizacyjna to szambo bezodpływowe. Budynek ogrzewany za pomocą pieca typu koza w pokoju. W budynku mieszczą się: dwa pokoje – na podłodze znajduje się gumolit, ściany tynkowane lub wyłożone tapetą, kuchnia – na podłodze gumolit, ściany tynkowane wyłożone tapetą i korytarz o ścianach obłożonych płytą paździerzową na podłodze znajduję się  wykładzina PCV.

Nieruchomość o uregulowanym stanie prawnym.


II. Karczewo 5. Lokal nr 2 oznaczony jako przedmiot odrębnej własności wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym oraz udziałem 548/3245 części w nieruchomości wspólnej KW nr TO1G/00015340/1, działka zabudowana nr 385/2 - 1500 m2. Budynek zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 15. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa, budynki gospodarcze oraz grunty rolne, w otoczeniu zabudowa zagrodowa.
Lokal mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym parterowym, niepodpiwniczonym, wolnostojącym. Powierzchnia użytkowa lokalu to 43,39 m². Budynek z wycenianym lokalem mieści 6 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 256,1 m². Dostęp do lokali możliwy jest poprzez indywidualne wejścia do każdego lokalu zlokalizowane od strony południowej. Przed wejściem do lokali znajdują się drewniane wiatrołapy i werandy. Obiekt wybudowany około 100 lat temu. Budynek wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z cegły i kamienia. Ściany zewnętrzne ocieplone i otynkowane. Dach konstrukcji drewnianej kryty blachodachówką, strop nad parterem drewniany. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Każdy lokal posiada indywidualne źródło ciepła. Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze znajdujące się w sąsiednim budynku gospodarczym. Budynek mieszczący pomieszczenia gospodarcze przysługujące właścicielom poszczególnych lokali wybudowany w technologii tradycyjnej, murowanej, elewacja otynkowana z ubytkami. Dach konstrukcji drewnianej, kryty eternitem falistym. Budynek wybudowany około 1914 roku. W budynku znajduje się 6 pomieszczeń gospodarczych o powierzchni 11,4 m².

W pomieszczeniu głównym na podłodze znajduje się terakota ściany tynkowane i malowane z ekranami osłonowymi z płytek. Pomieszczenie pomocnicze – na podłodze panele podłogowe, ściany tynkowane i malowane. Łazienka – na podłodze terakota, ściany tynkowane do połowy wyłożone glazurą, na wyposażeniu muszla klozetowa.

Nieruchomość o uregulowanym stanie prawnym.

2.   Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania:

I. Ul. Brodnicka 26A. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Golub-Dobrzyń (Uchwała nr V/17/2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 24 stycznia 2011 r.). Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług.

II. Karczewo 5. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje. Według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyń” przyjętego Uchwałą nr XLV/200/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014 r. nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym jako tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

3. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: 

I. Ul. Brodnicka 26A. Działki posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem:
1) ustanowionej odpłatnie i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działkę nr 115 – wynagrodzenie płatne corocznie (w 2021 roku kwota 496,32 zł netto), które podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen i usług;
2) oraz za pośrednictwem ustanowionej odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 100,00 zł. Brutto i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działki 108/36, 108/37, 108/40, 108/41, które to są odpowiednio przeznaczone pod drogi  dojazdowe i teren dróg wewnętrznych.
II. Karczewo 5. Nieruchomość wolna jest od praw i roszczeń wobec osób trzecich nieujawnionych w księdze wieczystej, a także jakichkolwiek zobowiązań.

4. Forma zbycia:  Sprzedaż.

5. Tryb zbycia:  Pierwszy przetarg ustny nieograniczony.
                                                           
6. Cena wywoławcza: 

I. Ul. Brodnicka 26A. Cena wywoławcza 61.000,00 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
II. Karczewo 5. Cena wywoławcza 66.000,00 (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy 00/100 złotych).

7. Postąpienie: 
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Warunki zawarcia umowy o sprzedaż nieruchomości:
Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, przed ustalonym przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń terminem zawarcia umowy sprzedaży gruntu z zabudowaniem, nie później jednak, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Golub-Dobrzyń  PKO Golub-Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139.


9. Część jawna: 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie   Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, sala posiedzeń numer 1 (piwnica). 
10. Wadium:

I. Ul. Brodnicka 26A. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych 00/100), płatne w pieniądzu na konto Gminy, nr konta: 62 1020 5024 0000 1002 0010 1139, w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium ul. Brodnicka 26A”. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Gminy Golub-Dobrzyń. 

II. Karczewo 5. Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej, czyli 6.600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100), płatne w pieniądzu na konto Gminy, nr konta: 62 1020 5024 0000 1002 0010 1139, w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Wadium Karczewo 5”. Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Gminy Golub-Dobrzyń. 

11. Warunki udziału w przetargu: 
Uczestnik przetargu składa:
1) Oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag,
2) Oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
•    wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 10, niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów),
•    przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:
–  dowód tożsamości; dowód wniesienia wadium; właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje  do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem do nabycia  nieruchomości, w formie aktu notarialnego; oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki, w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut, numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu),
•    cudzoziemiec, obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości.

12. Szczegółowe informacje o przetargu:

Możliwość dokonania oględzin przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem 
tel. 56 683 54 00 do 03 oraz w godzinach pracy Urzędu Gminy w Golubiu-Dobrzyniu,  
ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń,  pokój nr 13.

13. Uwagi końcowe:

1) Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.
2) Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
3) Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4) Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. opłaty  sądowej i notarialnej. 
5) Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3, nie przysługuje jej roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   
6) W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od  zawarcia umowy sprzedaży  nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
7) Wójt Gminy Golub-Dobrzyń zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu. Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn odwołania przetargu.
8)Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
                                                                                              Marek Ryłowicz

  • data: 2021-07-08

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981