Aktualności

  • Działka nr 148, Paliwodzizna

Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości
 o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.)

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń 

Informuje o zamiarze podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w miejscowości Paliwodzizna, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działka ewid. Nr 148 o powierzchni 1,26 ha. Podział ma na celu wydzielenie z nieruchomości działki pod tereny publicznych dróg dojazdowych określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Paliwodzizna, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń nr XII.67.2015 z dnia 30 września 2015 r. (ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2015 r. poz. 3063).
Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Golub - Dobrzyń, pok. nr 2, w terminie 2 miesięcy, od daty ogłoszenia.
Po tym terminie zostanie wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie podziału w/w nieruchomości i wydana decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości.
Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Golub - Dobrzyń, w sołectwie Paliwodzizna, na stronach internetowych urzędu gminy, a także poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu ogólnopolskim.


 
Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

  • data: 2021-08-03

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981