Oświata / Edukacja

  • Sala lekcyjna

Komunikat do rodziców/opiekunów młodzieży w wieku 15 – 18 lat

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: „Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.”

W celu aktualizacji gminnej ewidencji obowiązku nauki Wójt Gminy Golub-Dobrzyń prosi o złożenie informacji dot. formy spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15-18 lat zamieszkującą na terenie gminy Golub-Dobrzyń.

Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się poprzez:

    1. uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej. 
    2. realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) w Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Jeżeli dziecko nie ma skończonych 18 lat, po ukończeniu szkoły podstawowej realizuje obowiązek nauki. 

Gmina, na terenie której mieszka uczeń, który nie ukończył 18 roku życia kontroluje spełnianie obowiązku nauki. Zadanie to połączone jest z rodzicielskim obowiązkiem powiadamiania Gminy o formie spełniania obowiązku nauki (art. 41 ust. 1 ustawy - Prawo oświatowe).
Informację o formie spełniania obowiązku nauki należy dostarczyć na formularzu do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń w jeden z następujących sposobów:

  • dostarczenie powiadomienia do siedziby GZEASiP osobiście – za pomocą skrzynki na korespondencję;
  • za pomocą poczty tradycyjnej;
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres: nauka@uggolub-dobrzyn.pl

W przypadku zmian w trakcie trwania roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia miejsca realizacji obowiązku nauki, zgodnie z przepisami ustawy należy poinformować Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń, tel. 56 682 22 15.

Wstecz