Oświata / Edukacja

  • Uczennica podczas nauki

Obowiązek nauki w 2021 roku

Zgodnie z art. 70 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej: Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Sposób wykonywania obowiązku szkolnego określa ustawa.
Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej albo kształcenia (zdobywania zawodu) w formach pozaszkolnych lub w inny sposób określony w ustawie Prawo oświatowe.
Gmina sprawuje nad tym kontrolę, a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 15 – 18 lat.
Na podstawie art. 40 ust.1 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) rodzice obowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły, do zapewnienia jego regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne oraz zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć szkolnych.
Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe rodzice dziecka w wieku 15 – 18 lat zobowiązani są na żądanie wójta do powiadomienia organów gminy, na terenie której dziecko mieszka, o formie spełniania obowiązku nauki i zmianach w tym zakresie.
Mając na uwadze powyższe prosimy rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci zamieszkują na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i uczęszczają do szkół ponadpodstawowych lub realizują obowiązek nauki w inny sposób, o przedłożenie w terminie do 30 września 2021 roku informacji o formie spełniania obowiązku nauki.
Informację o formie spełniania obowiązku nauki należy dostarczyć na formularzu do Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Golubiu-Dobrzyniu z siedzibą przy ul. Plac 1000-lecia 22a, 87-400 Golub-Dobrzyń w jeden z następujących sposobów:
• dostarczenie powiadomienia do siedziby GZEASiP osobiście – za pomocą skrzynki na korespondencję;
• za pomocą poczty tradycyjnej;
• za pomocą poczty elektronicznej na adres: nauka@uggolub-dobrzyn.pl
W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Wójta Gminy Golub-Dobrzyń.
Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

  • data: 2021-08-17

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981