Aktualności

  • Azbest

Nabór wniosków  na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w 2022 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje o możliwości składania wniosków o finansowanie unieszkodliwiania odpadów azbestowych z terenu gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń w zakresie:
- demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu,
- zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu.

O pomoc ubiegać mogą się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego/nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń. 

Wysokość pomocy: 100% kosztów kwalifikowanych.

Niekwalifikowane są koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, koszty demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce oraz koszty zabezpieczenia konstrukcji przed niepożądanymi warunkami atmosferycznymi.
Pomoc nie obejmuje beneficjentów, którzy we własnym zakresie przekazali wyroby azbestowe do utylizacji na uprawnione składowisko odpadów.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane są od dnia 10.06.2022 r. do 08.07.2022, z zastrzeżeniem, że zaangażowanie środków na ten cel w roku 2022 nie może przekroczyć 65 206,80 zł brutto. W przypadku przekroczenia alokacji środków decydować będzie kolejność zgłoszenia potrzeby demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu lub zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu.
Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie podlegają procedurze oceny.

Podpisany formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, przesłać na adres: Gmina Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń) lub wysłać na adres elektroniczny w systemie ePUAP: /gmina_gd/skrytka.

Załączniki:
Załącznik nr 1 - Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń 
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku wymogu uzyskania zezwolenia na inwestycję budowlaną bądź dołączenie zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub decyzji o pozwoleniu na budowę (w przypadku zmian konstrukcji/ parametrów dachu) albo zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego niewymagającego pozwolenia na rozbiórkę czy decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do nieruchomości
Załącznik nr 4 - Oświadczenie współwłaściciela 
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wszystkich współwłaścicieli (osób posiadających tytuł prawny do obiektu budowlanego/nieruchomości)

Załączniki dodatkowe:
- Oryginał pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub wypisu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (wyłącznie w przypadku występowania przez pełnomocnika)
- Dokumentacja dotycząca udzielenia pomocy publicznej (dotyczy osób prowadzących działalność rolniczą bądź gospodarczą).

Dodatkowe informacje dotyczące finasowania unieszkodliwiania odpadów azbestowych można uzyskać pod numerem telefonu 56 444 92 00 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (pokój nr 8).


Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

 

  • autor: Jakub Gajtkowski, data: 2022-06-10

Wstecz