Aktualności

 • Sesja Rady Gminy

Wójt z absolutorium

Dzisiaj, 27 czerwca, odbyła się XLIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń, będąca sesją absolutoryjną.

Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

Jednym z głównych punktów sesji było m.in. głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy wotum zaufania oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Rada Gminy przyjęła raport o stanie Gminy za 2021 r. i udzieliła jednogłośnie Wójtowi Markowi Ryłowiczowi wotum zaufania za 2021 r. 15 głosami „za”.

Następnie Skarbnik Iwona Górska zapoznała radnych z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok również zostało przyjęte 15 głosami.

Kolejno przewodniczący Komisji rewizyjnej Rady Gminy Wojciech Angowski przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2021 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium dla Wójta Gminy Golub-Dobrzyń. Skarbnik Iwona Górska zapoznała obecnych z treścią uchwały Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ws. opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy po czym nastąpiło głosowania i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Radni pozytywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Wójta Marka Ryłowicza i udzielili mu jednogłośnego absolutorium.

Wójt podziękował wszystkim radnym, Skarbnik Iwonie Górskiej, kierownikom jednostek podległych, dyrektorom szkół, sołtysom oraz wszystkim pracownikom za zaangażowanie i współpracę. Podziękowania skierował również do obecnych przedstawicieli Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia – starosty Franciszka Gutowskiego, wicestarosty Danuty Maleckiej, burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia Mariusza Piątkowskiego, wiceburmistrz Róży Kopaczewskiej, przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Grabowskiego, radnych powiatowych oraz wszystkich zgromadzonych dziękując za dotychczasową, owocną współpracę.

Po przerwie radni podjęli kolejne uchwały, tj.:    
- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2021 rok;    
- zmieniającą uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2022 rok;
- w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038;
- w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu gminy Golub-Dobrzyń, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania;
- w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Sokoligóra;
- w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Golub-Dobrzyń do Golubsko-Dobrzyńskiego Klastra Energii.

 

 • autor: Patryk Skorski, data: 2022-06-27
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy
 • Sesja Rady Gminy

Wstecz