Aktualności

 • Grafika informacyjna

Zaproszenie na XXXV kadencję Rady Gminy Golub-Dobrzyń

Zapraszamy do udziału online w XXXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub–Dobrzyń, w dniu 15 czerwca 2021 r. (tj. wtorek) o godz. 9.00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

 

 

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie XXXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
  a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
  e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
 7. Raport o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za 2020 rok:
  a) rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Golub-Dobrzyń za 2020 rok;
  b) debata nad raportem o stanie Gminy;
  c) głosowanie nad udzieleniem Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2020 rok i sprawozdania finansowego za 2020 rok:
  a) informacja o stanie mienia Gminy Golub-Dobrzyń na dzień 31 grudnia 2020 roku;
  b) zapoznanie z treścią uchwały Nr 10/S/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 16 kwietnia 2021 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Golub-Dobrzyń sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy;
  c) dyskusja;
  d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
  e) przedstawienie wniosku Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za 2020 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium dla Wójta Gminy Golub-Dobrzyń;
  f) zapoznanie z treścią uchwały Nr 2/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń za 2020 rok;
  g) dyskusja;
  h) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Przerwa.
 10. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2020 rok;
  b) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok;
  c) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035;
  d) w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń;
  e) w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody;
  f) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  g) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 11. Informacje i wolne wnioski.
 12. Zakończenie XXXV sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
 • data: 2021-06-08

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981