Aktualności

 • Radna Małgorzata Kamińska, skarbnik Iwona Górska, wójt...

Wójt z jednogłośnym absolutorium

Podczas dzisiejszej XXXV sesji Rady Gminy Golub-Dobrzyń radni jednogłośnie udzielili wotum i absolutorium Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń Markowi Ryłowiczowi za 2020 rok. 

Radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2020 r., prezentacji Skarbnik i Wójta w tym zakresie oraz po krótkiej dyskusji, głosowali nad udzieleniem Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu Gminy Golub-Dobrzyń za rok poprzedni. Po prezentacji sprawozdania z wykonania budżetu gminy radni w jednogłośnym głosowaniu - 15 głosów za – udzieli absolutorium Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych, Wójt podziękował im za pracę i zaangażowanie. Podziękował również radnym za okazane zaufanie oraz wspólną, owocną współpracę, Zarządowi Dróg Wojewódzkich, Lokalnej Grupie Działania „Dolina Drwęcy”, Zakładowi Gospodarczemu EKOLOG oraz przedstawicielom władz wojewódzkich i powiatowych - Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu, Marszałkowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu.
Swoje podziękowania na ręce Wójta złożyli natomiast Radni Rady Gminy oraz przedstawiciele kierowników Urzędu Gminy i jednostek podległych.

W trakcie sesji pojawili się również strażacy z OSP Wrocki, którzy na ręce Wójta, Przewodniczącego Rady i Skarbnika złożyli kwiaty i podziękowania za otrzymanie nowego wozu strażackiego. O tym wydarzeniu więcej pisaliśmy wczoraj.

Po przerwie radni podjęli szereg uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wrockach za 2020 rok; 
b) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok; 
c) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035; 
d) pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń; 
e) zniesienia statusu pomnika przyrody; 
f) wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
g) zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

 • data: 2021-06-15
 • Wystąpienie wójta Marka Ryłowicza
 • Radni Rady Gminy
 • Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych
 • Radna Małgorzata Kamińska, skarbnik Iwona Górska, wójt...
 • Wręczenie kwiatów
 • Radni Rady Gminy
 • Radni Rady Gminy
 • Radni Rady Gminy
 • Kierownicy referatów i jednostek organizacyjnych
 • Strażacy z OSP Wrocki

Wstecz

Banery

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

ul. Plac1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Centrala tel.: 56 683 54 00 (03)
Fax: 56 683 52 76
e-mail: sekretariat@golub-dobrzyn.ug.gov.pl
http://www.uggolub-dobrzyn.pl, 
http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl

NIP 8781019960, REGON: 005726411
Symbol terytorialny Gminy Golub-Dobrzyń: 0405032

Godziny pracy Urzędu Gminy:
od 7.30 do 15.30 
(od poniedziałku do piątku)

Godziny otwarcia kasy:
od 8.00 do 10.30 oraz od 12.00 do 14.00 
(od poniedziałku do piątku)

Konta bankowe:
Konto podstawowe:
PKO Bank Polski, Oddział 1 w Golubiu-Dobrzyniu
62 1020 5024 0000 1002 0010 1139

Konto dot. gospodarowania odpadami:
PKO Bank Polski, Oddział Toruń
39 1020 5011 0000 9502 0250 0981