Aktualności

  • Plakat informacyjny

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „GRANTY PPGR”

Uprzejmie informujemy, iż ruszył nabór na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR. W związku z powyższym zapraszamy do składania oświadczeń, które będą podstawą do złożenia wniosku przez Gminę Golub-Dobrzyń.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Maksymalna stawka na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa wynosi 3.500 zł, zaś na zakup tabletu 1.500 zł;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku, gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Aby wziąć udział w projekcie osoby zainteresowane powinny złożyć stosowne oświadczenia wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych do dnia 25 października 2021 r. 
(w godzinach pracy Urzędu) w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, bądź przesłać pocztą tradycyjną (liczy się data wpływu do tut. Urzędu). Oświadczenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Warunki jakie należy spełniać, aby złożyć oświadczenie:

  • Oświadczenie składa rodzic bądź opiekun prawny dziecka w wieku szkolnym, które zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej lub uczeń, który osiągnął pełnoletność oświadczenie składa we własnym zakresie;
  • Oświadczenie składa rodzic bądź opiekun prawny dziecka lub pełnoletni uczeń, którego członek rodziny (krewny w linii prostej, tj.: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie lub opiekun prawny) pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
  • Dziecko/pełnoletni uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych 
    lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych w ramach Funduszy Europejskich: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/

Oświadczenia do pobrania znajdują się poniżej.

drukuj (Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „GRANTY PPGR”)

  • data: 2021-10-07

Wstecz