Aktualności

  • Azbest na dachu

Nabór wniosków o dofinansowanie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w 2021 r.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie unieszkodliwiania odpadów azbestowych z terenu gminy Golub-Dobrzyń w zakresie:
- demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu,
- zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu.

O dofinansowanie ubiegać mogą się osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające tytuł prawny do obiektu budowlanego/nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń. 

Wysokość dofinansowania: 100% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania dla jednego posiadacza nieruchomości wynosi 5 000,00 zł w przypadku osób fizycznych i 8 000,00 zł dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
Limit środków na 2021 r. 75 000,00 zł.

Niekwalifikowane są koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, koszty demontażu pokryć z innych materiałów lub elementów towarzyszących rozbiórce oraz koszty zabezpieczenia konstrukcji przed niepożądanymi warunkami atmosferycznymi.
Dofinansowanie nie obejmuje beneficjentów, którzy we własnym zakresie przekazali wyroby azbestowe do utylizacji na uprawnione składowisko odpadów.

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane są od dnia 18.10.2021 r. do 29.10.2021, z zastrzeżeniem, że zaangażowanie środków na ten cel w roku 2021 nie może przekroczyć 75 000,00 zł. W przypadku przekroczenia alokacji środków decydować będzie kolejność zgłoszenia potrzeby demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu lub zbierania, transportu i unieszkodliwiania azbestu.
Wnioski złożone po upływie ww. terminu nie podlegają procedurze oceny.

Podpisany formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy Golub-Dobrzyń, przesłać na adres: Gmina Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń ) lub wysłać na adres elektroniczny w systemie ePUAP: /gmina_gd/skrytka.

Dodatkowe informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać pod numerem telefonu 56 444 92 00 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń (pokój nr 8).

Zadanie dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Załączniki (do pobrania na dole strony):
Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub – Dobrzyń
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku wymogu uzyskania zezwolenia na inwestycję 
bądź Zgłoszenie budowy lub wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę lub Decyzja o pozwoleniu na budowę (w przypadku zmian konstrukcji/ parametrów dachu)
Załącznik nr 3 - Oświadczenie współwłaściciela 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych wszystkich współwłaścicieli (osób posiadających tytuł prawny do obiektu budowlanego/nieruchomości)
Załączniki dodatkowe:
- Oryginał pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu lub wypisu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (wyłącznie w przypadku występowania przez pełnomocnika)
- Dokumentacja dotycząca udzielenia pomocy publicznej (dotyczy osób prowadzących działalność rolniczą bądź gospodarczą).

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

drukuj (Nabór wniosków o dofinansowanie na unieszkodliwianie wyrobów azbestowych w 2021 r.)

  • data: 2021-10-18

Wstecz