Referaty i jednostki podległe

Referat Organizacyjny (Or)

kierownik: Małgorzata Orzechowska 

tel. 56 683 54 00 wew.37
e-mail: m.orzechowska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac  1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu;
2) zapewnienie zgodności działania urzędu z przepisami prawa oraz obsługą prawną urzędu;
3) zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez urząd;
4) zapewnienie obsługi techniczno-materiałowej i porządkowej urzędu;
5) obsługa organizacyjna wójta oraz prowadzenie sekretariatu urzędu;
6) obsługa centrali telefonicznej urzędu;
7) nadzorowanie przebiegu praktyk szkolnych i studenckich;
8) wykonywanie zadań związanych z referendum i wyborami do Sejmu i Senatu, prezydenta RP, samorządu terytorialnego oraz wójta stosownie do obowiązujących przepisów;
9) prowadzenie ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami;
10) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie;
11) prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej;
12) sporządzenie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
13) prowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów;
14) prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
15) współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i straży dla osób bezrobotnych;
16) przyjmowanie i analiza oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich założenia wójtowi;
17) współdziałanie z organami wojskowymi w sprawach realizacji powszechnego obowiązku obrony;
18) sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
19) realizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

Wstecz