Referaty i jednostki podległe

Referat Finansowy (Fn)

kierownik: Mirosława Melerska

tel. 56 683 54 00 wew.26
e-mail: m.melerska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

1) opracowywanie projektów budżetu gminy;
2) realizacja budżetu gminy;
3) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy oraz zarządzeń wójta gminy 
w sprawie zmian w budżecie;
4) prowadzenie ewidencji zmian budżetu;
5) opracowanie układu wykonawczego budżetu gminy, harmonogramu dotyczącego wydatków oraz planów finansowych;
6) sporządzenie sprawozdawczości budżetowej jednostki urzędu gminy;
7) sporządzenie sprawozdawczości zbiorczej z wykonania budżetu gminy;
8) sporządzenie bilansów: jednostki i zbiorczych;
9) opracowywanie i zatwierdzanie planów finansowych podporządkowanych jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie działalności finansowej tych jednostek;
10) analiza prawidłowości wykonania budżetu gminy, weryfikacji przedkładanych sprawozdań i dokumentów;
11) obsługa kredytów bankowych i pożyczek oraz papierów wartościowych;
12) ewidencja dochodów podatkowych i sprawozdawczość;
13) dokonywanie bieżących i okresowych analiz windykacji podatków i opłat lokalnych;
14) badanie prawidłowości informacji i deklaracji składanych przez podatników;
15) występowanie i ustanowienie hipoteki na nieruchomości;
16) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń wójta z zakresu działania referatu;
17) prowadzenie zaangażowania środków poprzez księgowanie zaciągniętych zobowiązań;
18) sporządzanie sprawozdań i zbiorczych informacji opisowych o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, i za rok budżetowy;
19) prowadzenie lokat terminowych, kont depozytowych oraz zabezpieczeń;
20) przygotowywanie projektów WPF – Wieloletniej Prognozy Finansowej;
21) prowadzenie rachunkowości budżetu gminy w tym jednostek organizacyjnych urzędu gminy;
22) ewidencja syntetyczna oraz analityczna majątku urzędu;
23) wypłacanie i rozliczanie zaliczek pracowników urzędu, rozliczanie wyjazdów służbowych pracowników;
24) prowadzenie ewidencji mienia gminy i przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji;
25) prowadzenie obsługi kasowej;
26) przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawie wysokości stawek podatków i opłat lokalnych;
27) dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, leśnego, podatku 
od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych;
28) prowadzenie postępowania w sprawie wniosków dotyczących ulg i zwolnień 
tj. rozkładanie płatności na raty, odraczanie terminów płatności, umarzanie zaległości podatkowych oraz innych, w tym należności cywilnoprawnych;
29) wystawianie zaświadczeń w zakresie figurowania w ewidencji podatników gminy, wyliczanie dochodowości;
30) wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach;
31) opracowywanie prognozy dochodów w zakresie podatków i opłat;
32) wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych;
33) ewidencja i windykacja należności z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego gruntów mienia komunalnego;
34) terminowe prowadzenie ewidencji księgowej na kontach syntetyczno-analitycznych, dzienniki obrotów i sald objętych planem budżetu, godnie z zakładowym planem kont;
35) dekretowanie dokumentów księgowych wydatków (faktury, rachunki, listy plac, polecenia przelewów) w zakresie wydatków, dochodów i kosztów budżetowych, funduszy celowych;
36) ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenia;
37) prowadzenie ewidencji dochodów i windykacja należności gminy;
38) dokonywanie i rejestrowanie rozliczeń bezgotówkowych gminy (rachunki bankowe);
39) przyjmowanie, sprawdzanie i rozliczanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowych (faktury, zaliczki, polecenia przelewów, delegacje, inne);
40) prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania ich zamawianie, ewidencja 
i rozliczanie;
41) wystawianie faktur VAT i rozliczanie należności z tytułu podatku VAT;
42) wysyłka oraz składanie deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7, VAT-27), plik JPK;
43) informacje dla celów ubezpieczenia majątku – współpraca z Brokerem;
44) naliczanie wynagrodzeń pracowników urzędu praz rozliczenia ich z urzędem skarbowym
i ZUS-em;
45) prowadzenie rachunkowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
46) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędami Skarbowymi, bankami oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych;
47) rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło oraz umów o pracę zawartych przez wójta;
48) terminowe sporządzanie deklaracji podatkowych gminy i urzędu;
49) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
50) naliczanie należności na PFRON i terminowe sporządzanie deklaracji i informacji;
51) naliczanie diet radnym gminy Golub-Dobrzyń;
52) współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.

 

Wstecz