Referaty i jednostki podległe

Referat Biuro Rozwoju i Wsparcia Inwestycji (BR)

kierownik: Wioletta Szymańska

tel. 56 444 92 00, 56 683 54 00 wew. 27
e-mail: w.szymanska@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

1) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty inwestycyjne;
2) pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na projekty społecznościowe tzw. miękkie;
3) analizowanie możliwości pozyskania przez gminę dotacji ze środków zewnętrznych;
4) sporządzanie wymaganej dokumentacji oraz dokonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych mających na celu pozyskanie środków;
5) koordynowanie i monitorowanie realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych;
6) przygotowywanie i przeprowadzanie zapytań cenowych;
7) przygotowywanie i pozyskiwanie sprawozdań i informacji w zakresie realizacji wyżej wymienionych projektów;
8) upowszechnianie informacji o otrzymanym wsparciu;
9) rozliczenie inwestycji oraz przygotowywanie wniosków o płatność;
10) zbieranie, analizowanie oraz koordynowanie opracowywania strategii oraz planów rozwoju gminy;
11) organizowanie spotkań z sołtysami oraz mieszkańcami mające na celu rozpoznanie potrzeb lokalnych;
12) organizowanie spotkań, konferencji, dotyczących prowadzonych działań poprzez gminę;
13) branie udziału w szkoleniach, kursach, konferencjach zmierzających do rozwoju gminy;
14) promowanie gminy w biuletynach, aprobatach, stronach internetowych itp.;
15) współpraca z organami rządowymi, samorządowymi, jednostkami podległymi gminie, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorcami;
16) przygotowywanie planów inwestycyjnych;
17) spotkania z przedsiębiorcami oraz potencjalnymi przedsiębiorcami chcącymi założyć działalność gospodarczą;
18) analizowanie możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorstw;
19) wsparcie oraz ukierunkowanie przedsiębiorstw w celu ich rozwoju i możliwości zwiększeniu miejsc pracy;
20) promowanie gminy w celu pozyskiwania potencjalnych inwestorów – przedsiębiorstw;
21) pomoc w organizowaniu imprez rekreacyjnych, kulturalnych i zawodów sportowych dla mieszkańców gminy;
22) rozpoznawanie potrzeb środowisk lokalnych, organizowanie zajęć artystycznych
w świetlicach, udzielenie pomocy instruktorskiej, tworzenie klubów tematycznych
w świetlicach itp.;
23) inicjowanie, organizacja i obsługa imprez okolicznościowych i promocyjnych,
tj. przeglądów, konkursów, festiwali, prezentacji, konferencji, współzawodnictwa sołectw
i Kół Gospodyń Wiejskich;
24) wspieranie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
25) upowszechnianie dorobku i dziedzictwa kulturowego Gminy oraz kultywowanie tradycji ludowych;
26) dokumentowanie (w tym fotografowanie) ważnych wydarzeń, spotkań, konkursów, zawodów, uroczystości itp. związanych z rozwojem i inwestycjami; współpraca
w obsłudze prasowej gminy Golub-Dobrzyń;
27) współpraca z mediami lokalnymi;
28) przygotowywanie wniosków i prowadzenie projektów związanych z dofinansowaniem zewnętrznym.

 

Wstecz