Referaty i jednostki podległe

Referat Gospodarki Komunalnej (GK)

kierownik: Irmina Krupa 

tel. 56 683 54 00 wew.38
e-mail: i.krupa@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:1) realizacja przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku;
a) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
b) wezwania dotyczące wyjaśnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
c) weryfikacja opłat za odpady komunalne;
d) zaksięgowanie wpłat oraz przygotowanie tytułów wykonawczych i upomnień;
e) sprawozdania;
2) odpady (od 2012 – przetargi, płatności, organizacja zbiórek);
3) rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości;
4) zawieranie umów na przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczalnie przyzagrodowe, pilnowanie terminowości wpłat;
a) rejestr oczyszczalni przyzagrodowych;
5) realizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie kodeksu cywilnego;
a) zawieranie umów najmu lokali; 
b) naliczanie czynszów mieszkaniowych;
c) wnioski o odpracowanie zadłużenia z tytułu najmu lub bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego; 
6) realizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami;
a) przygotowywanie dokumentów do sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych
(samodzielność mieszkań, operat szacunkowy);
b)  pozyskiwanie lokali mieszkalnych; 
c) prowadzenie ksiąg budowlanych dla budynków gminnych;
d) nadzór nad świetlicami wiejskimi (ścisła współpraca z gospodarzami świetlic, rozliczanie świetlic);
7) rejestracja psów agresywnych – wydawanie zezwoleń;
8) opieka nad zwierzętami bezdomnymi; obowiązki wynikające z ustawy
a) poszukiwanie potencjalnego domu dla psów bezdomnych;
9) współpraca z Zakładem Gospodarczym EKOLOG Sp. z o.o. w Białkowie;
10)  edukacja ekologiczna;
a) pozyskiwanie środków zewnętrznych na edukację ekologiczną (konkursy, prowadzenie zajęć edukacyjnych);
b) współpraca z koordynatorami szkół;
c) program czyste powietrze (pomoc w przygotowaniu wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu);

Wstecz