Referaty i jednostki podległe

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli (GZEASiP)

kierownik: Joanna Wyżykowska

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli (GZEASiP)
Pl.1000-lecia 22a, (I piętro)
87-400 Golub-Dobrzyń

tel/fax   56  6822215
e-mail: edu@uggolub-dobrzyn.pl
NIP: 503-00-60-707


Godziny pracy GZEASiP:

od 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku)

Kierownik Zespoł - 56 682 2215, kom.885 230 840
Główny księgowy Zespołu i obsługiwanych przez centrum usług wspólnych szkół - 56 444 92 13, kom.885 230 895;
Stanowiska ds.księgowości i kasy - 56 444 92 13;
Stanowiska ds.płac szkół - 56 682 22 17;
Stanowisko ds. stypendiów i dowozów do szkół -  56 682 22 16

Główna księgowa GZEASiP jest jednocześnie główną księgową placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Golub-Dobrzyń (przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych).
                 
Podstawy prawne działania GZEASiP

 1. Statut nadany uchwałą Nr XXXVI/187/09 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 1 grudnia 2009 r.
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 4. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

GZEASiP funkcjonuje od dnia 1 stycznia 2010 r.

Do jego zadań należy w szczególności:

1. zapewnienie odpowiednich warunków działania szkół, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;
2. współdziałanie z dyrektorami w zakresie wykonywania remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3. współdziałanie z dyrektorami w zakresie wyposażania szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych szkół;
4. stałe usprawnianie organizacji administracyjno-finansowej placówek oświatowych (przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum);
5. scentralizowana obsługa finansowo-księgowa placówek oświatowych (przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum), w tym:

 • obsługa finansowo-księgowa wydatków bieżących, w tym między innymi wypłat wynagrodzeń i pochodnych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • sporządzanie wymaganych przepisami prawa sprawozdań z realizacji zadań, w tym w systemie informacji oświatowej,
 • opracowywanie projektu planu finansowego w oparciu o wytyczne Wójta Gminy oraz wniosków dyrektorów placówek oświatowych (przedszkola, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum);

6. wykonywanie zadań wynikających z kompetencji gminy jako organu prowadzącego, w tym:

 • przygotowywanie konkursów na stanowiska dyrektorów szkół,
 • kontrola prawidłowości sporządzonych projektów organizacyjnych szkół,
 • prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, prowadzeniem i likwidacją gminnych jednostek oświatowych,
 • przygotowywanie okresowych informacji i ocen dotyczących realizacji zadań z zakresu oświaty,
 • prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół,
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem postępowania egzaminacyjnego dotyczącego  awansu na stopień nauczyciela mianowanego,
 • prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

Wstecz