Referaty i jednostki podległe

Referat Techniczno-Inwestycyjny i Gospodarki Przestrzennej (TI)

p.o. kierownika: Dariusz Bożejewicz

tel. 56 683 54 00
e-mail: d.bozejewicz@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Do głównych zadań realizowanych przez referat należy:

1) załatwianie spraw formalno-prawnych związanych z przygotowaniem, realizacją
i oddaniem do użytku inwestycji oraz remontów dotyczących dróg gminnych;
2) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i obiektów infrastruktury drogowej;
3) administrowanie drogami gminnymi w tym:
a) koordynowanie robót w pasie drogowym;
b) prowadzenie spraw w zakresie wydawania uzgodnień i zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym;
c) prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na wykonanie zjazdu z drogi gminnej;
d) opiniowanie stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego w zakresie dróg gminnych;
e) ustalanie opłat pieniężnych za zajęcie pasa drogowego;
f) przeprowadzanie odbiorów przywrócenia pasa drogowego do stanu pierwotnego;
4) prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg gminnych i obiektów infrastruktury drogowej
(w tym mostów) oraz ocena ich oznakowania;
5) wykonywanie zadań związanych z organizacją ruchu drogowego, opiniowanie stałej 
i czasowej organizacji ruchu drogowego w zakresie dróg gminnych;
6) prowadzenie spraw związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych;
7) budowa i utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym wiat przystankowych;
8) współpraca w zakresie przygotowania wniosków o dotacje zewnętrzne w zakresie budowy; remontu i modernizacji dróg gminnych oraz oświetlenia drogowego;
9) przygotowanie spraw związanych z budową, remontem, modernizacją oraz eksploatacją oświetlenia dróg publicznych, w tym załatwianie spraw formalno-prawnych związanych
z przygotowaniem, realizacją i oddaniem do użytku;
10) opracowywanie planów budowy, remontów i modernizacji dróg gminnych;
11) przygotowanie planów budowy, remontów i modernizacji oświetlenia drogowego;
12) prowadzenie spraw związanych z zakupem energii elektrycznej dla obiektów komunalnych
i oświetlenia drogowego;
13) prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę oraz zbiorowym odprowadzeniem ścieków;
14) prowadzenie dokumentacji związanej z ujęciami wody i wodociągami, oczyszczalniami ścieków i kanalizacją sanitarną, kanalizacją deszczową, przydomowymi oczyszczalniami ścieków;
15) wydawanie zezwoleń na podłączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej
i sieci kanalizacyjnej;
16) przygotowanie spraw związanych z budową, remontem oraz eksploatacją przydomowymi oczyszczalniami ścieków, w tym załatwianie spraw formalno-prawnych związanych
z przygotowaniem, realizacją i oddaniem do użytku;
17) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym
i estetycznym placów zabaw;
18) opiniowanie realizowanych inwestycji w gospodarstwach rolnych w ramach ulgi inwestycyjnej;
19) prowadzenie spraw odszkodowawczych, w ramach ubezpieczenia komunikacyjnego, związanych z następstwem zdarzeń powstałych na drogach gminnych;
20) prowadzenie postępowań w sprawach wydania decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
21) prowadzenie rejestrów wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zbiór odpisów decyzji wydanych przez inne organy administracji publicznej w sprawach zagospodarowania terenu;
22) prowadzenie postępowań związanych ze sporządzaniem, uchwaleniem i zmianą aktów planowania przestrzennego gminy w tym: 
a) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
b) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
23) prowadzenie rejestrów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
24) przygotowanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny aktualności studium i miejscowych planów,
25) koordynacja i obsługa działań związanych ze sporządzaniem i zmianą studium oraz planów miejscowych, w tym: opiniowanie planów zagospodarowania województwa 
i gmin ościennych;
26) wydawanie zaświadczeń i informacji o przeznaczeniu działek w planie miejscowym 
i studium oraz obowiązywaniu dla dziełek decyzji o warunkach zabudowy,
27) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
28) prowadzenie spraw związanych z realizacją odszkodowawczych i jednorazowych opłat spowodowanych uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
29) przygotowanie wniosków w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
30) przekazywanie do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na oficjalną stronę internetową Urzędu informacji dotyczących zadań realizowanych w Referacie, które powinny być przekazane do publicznej wiadomości;
31) koordynacja pracy kierowców autobusów szkolnych;
32) przydzielanie zadań pracownikom gospodarczym oraz koordynacja tych zadań;
33) prowadzenie postępowań w sprawach o udzielenie zamówień publicznych na roboty budowlane, usługi i dostawy z zakresu referatu;
34) wykonywanie czynności związanych z otwarciem i oceną ofert przetargowych;
35) przygotowanie projektów uchwał rady gminy i zarządzeń wójta oraz projektów decyzji administracyjnych i postanowień w zakresie zadań realizowanych na stanowisku, a także projektów pism w sprawach nie wymagających wydania decyzji;
36) sporządzanie sprawozdań statystycznych objętych zakresem referatu;
37) przygotowanie i przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego.

Wstecz