Referaty i jednostki podległe

Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Gminy (Biuro Rady)

Anita Leszczyńska-Dębiec

tel. 56 683 54 00 wew. 24, kom. 531 459 147
e-mail: biurorady@uggolub-dobrzyn.pl
ul. Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń

Główne zadania:

1) obsługa administracyjno-organizacyjna organów kolegialnych gminy oraz komisji rady gminy;
2) prowadzenie spraw związanych z obsługą rady Gminy i jej organów,
a w szczególności:
a) zabezpieczenie właściwych warunków prowadzenia sesji, posiedzeń, komisji, zebrań
i spotkań;
b) sporządzenie protokołów z sesji, posiedzeń, zebrań itp.;
c) opracowanie sprawozdań i informacji z działalności rady i jej organów;
d) prowadzenie rejestru uchwał;
e) prowadzenie rejestru wniosków i interpretacji;
f) organizowanie szkoleń radnych i członków komisji;
g) współorganizowanie zebrań wiejskich;
h) przedstawienie projektów uchwał, zarządzeń i innych dokumentów;

Wstecz