Inwestycje

  • Podpisanie umowy przez Wójta, Skarbnik Gminy i Wykonawcę

Potężne inwestycje w Parku Przemysłowo-Technologicznym

Wójt Gminy Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę na kwotę 2 851 494,87 zł dot. „Przygotowania i uzbrojenia terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach”.
Wyłoniony w przetargu wykonawca, firma Rollstick Toruń Sp. z o.o. reprezentowana przez prezesa Arkadiusza Chojeckiego na terenie Parku we Wrockach wykona układ drogowy (m.in. wykonanie warstwy ścieralnej), budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego, budowę kanału technologicznego (kanalizacji teletechnicznej), budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej.

Termin wykonania robót to 15.03.2022 r.

Projekt jest realizowany przy wsparciu środków zewnętrznych, pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności  gospodarki  regionu  Działanian1.4 Wsparcie rozwoju  przedsiębiorczości  Poddziałanie  1.4.3  Rozwój  infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przypomnijmy, że na zadanie to składające się z dwóch części – infrastrukturalnej i promocyjnej Gmina pozyskała 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych.

  • Podpisanie umowy
  • Podpisanie umowy

Wstecz