Inwestycje

  • Seniorzy

Ponad milion złotych na Klub Seniora

2 marca Wójt Gminy Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie”.

Projekt zakłada utworzenie i funkcjonowanie Klubu, którego celem będzie świadczenie opieki dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 lat z terenu gminy. W jego ramach przewiduje się utworzenie Klubu Aktywnego Seniora, w którym realizowane będą warsztaty - zajęcia prozdrowotne, edukacyjne i kulturalne. Realizacja projektu przewidywana jest od 4 maja 2021 r. do 28 kwietnia 2023 r. Klub ruszy po zakończonym remoncie świetlicy. W ramach projektu będzie on doposażony w sprzęt i pomoce dydaktyczne dla seniorów.

Całkowita wartość projektu to 923 100,00 zł. Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała na ten cel wsparcie w wysokości 90% z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo a 5% z budżetu państwa.

Wkrótce zostanie podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie przeznaczonych na Klub Seniora”. Ta inwestycja również będzie dofinansowana ze środków zewnętrznych. Dofinansowanie wyniesie 95% kosztów kwalifikowanych i pochodzić będzie z RPO WK-P Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dzięki remontowi seniorzy będą odbywać zajęcia w wyremontowanych pomieszczeniach dostosowanych do ich potrzeb. Łączna wartość tych dwóch projektów obejmujących zarówno infrastrukturę jak i funkcjonowanie Klubu wyniesie ponad 1 150 000,00 zł. 

Wstecz