Inwestycje

  • Droga w trakcie remontu

Wiosna pełna inwestycji

Niedawno przypadał kalendarzowy Pierwszy Dzień Wiosny. Choć z pogodą bywa różnie, w gminie Golub-Dobrzyń ruszyły prace związane z wieloma inwestycjami.

 

 

Sołectwo Skępsk

W Skępsku realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110243C w miejscowości Skępsk - etap II”. Na odcinku ok. 1500m wykonywana jest nowa, utwardzona nawierzchnia. Inwestycja znajduje się na liście rezerwowej Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Sołectwo Białkowo

W sołectwie Białkowo, w miejscowości Sadykierz, trwają prace polegające na przebudowie drogi gminnej na długości 258m. Ta inwestycja również współfinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Wkrótce rozpoczną się prace na kolejnej drodze w sołectwie Białkowo. Będzie to remont drogi gminnej nr 110246C Sokołowo-Białkowo o długości 703m finansowany ze środków własnych gminy.

Sołectwo Paliwodzizna

Do końca maja ukończone zostanie zadanie polegające na przebudowie ulicy Truskawkowa w miejscowości Ruziec, w sołectwie Paliwodzizna, na długości 259m. Zadanie rozpoczęte w ubiegłym roku zostanie zakończone w ciągu najbliższych miesięcy. Jego realizacja możliwa jest dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkom własnym.
Nie jest to jedyna inwestycja w tym sołectwie. Z początkiem marca wójt Marek Ryłowicz podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie”. W jego ramach przewiduje się utworzenie Klubu Aktywnego Seniora, w którym realizowane będą warsztaty - zajęcia prozdrowotne, edukacyjne i kulturalne dla 40 mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia. W ramach tego projektu wkrótce zostanie również podpisana umowa na przygotowanie infrastrukturalne świetlicy wiejskiej na potrzeby Klubu. Więcej o tym projekcie pisaliśmy na stronie http://www.uggolub-dobrzyn.pl/news/ponad-milion-z%C5%82otych-na-klub-seniora
Wkrótce rozpocznie się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110256 C Paliwodzizna - Węgiersk w km od 0+000 do km 0+570 w miejscowości Paliwodzizna”. Jest to jedno z ośmiu zadań realizowanych w ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń”.

Sołectwo Sokołowo

Nową funkcję będzie pełnić była Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Sokołowie. Obecnie, w części budynku, trwają prace związane z remontem pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlice wiejską. 
Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. 
Jeszcze w tym roku przebudowana będzie droga gminna nr 110267C Bedewo-Sokołowo o długości 498m. Zadanie w całości sfinansowane jest z budżetu gminy.

Sołectwo Gajewo

W Gajewie ruszył remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół z przeznaczeniem na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Ta inwestycja, identycznie jak powyższa, możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z RPO WKP w ramach Osi priorytetowej 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Sołectwo Wrocki

We Wrockach trwa realizacja zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową”. Prace ruszą również na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego, gdzie przekazano plac budowy pod realizację zadania polegającego na przygotowaniu i uzbrojeniu Parku.
Pierwsze z zadań dofinansowane jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, drugie natomiast z Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałanie 1.4.3 Rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego Schemat: Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
We Wrockach jeszcze jeden projekt zyskał wsparcie środków RPO WKP. Jest to zakup nowego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej, który powinien dotrzeć do jednostki do końca maja.

Sołectwo Ostrowite

Ruszyły prace dot. „Remontu pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem”. Inwestycja pozwoli na utworzenie kolejnych miejsc przedszkolnych dla najmłodszych. Inwestycja współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie: 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną.
W Ostrowitem w tym roku zaplanowano również przebudowę drogi gminnej nr 110224 C, która realizowana będzie w II etapach. Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń” i sfinansowane będzie z budżetu gminy.

Sołectwo Pląchoty

Ruszyła „Przebudowa drogi gminnej nr 110216C Pląchoty-Cieszyny na odcinku od km 0+000 do km 0+998”. Dofinansowanie inwestycji pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 50% stanowi wkład własny gminy.

Sołectwo Karczewo

Do końca sierpnia tego roku ukończone powinno zostać zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110217 C w miejscowości Karczewo”.
Inwestycja możliwa jest dzięki środkom pozyskanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środkom własnym gminy.

Sołectwo Lisewo

W tym roku ruszy przebudowa drogi gminnej o długości 465m w miejscowości Handlowy Młyn, w sołectwie Lisewo. Inwestycja realizowana jest w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń”.
Kolejnym zadaniem realizowanym w Lisewie jest przebudowa drogi gminnej o długości 890m. Zadanie powinno zostać wykonane do 30.09.2021 r.
Te inwestycje w całości finansowane są z budżetu gminy.

Sołectwa Cieszyny, Pusta Dąbrówka, Nowawieś, Sokoligóra, Węgiersk

W ramach realizacji zadania „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Golub-Dobrzyń” w najbliższym czasie rozpoczną się prace na drogach gminnych w Cieszynach, Pustej Dąbrówce, Nowejwsi, Sokoligórze, Węgiersku oraz wymienionych wcześniej Paliwodziźnie, Ostrowitem i Lisewie. Wszystkie drogi w ramach tej inwestycji finansowane są ze środków własnych gminy. Gmina zrealizuje również z własnych środków przebudowę drogi w Sokołowie.

Wójt Marek Ryłowicz podkreśla, że to nie wszystko i informuje o kolejnych przedsięwzięciach. Na przełomie marca i kwietnia zostaną wyłonieni wykonawcy na budowę ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-jezdnego w Węgiersku, zagospodarowania terenu przy świetlicy w Nowogrodzie, budowę chodnika Krążno-Podzamek Golubski oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej w miejscowości Białkowo. Przypomnijmy, że trwa realizowana od ubiegłego roku budowa chodnika w miejscowości Olszówka przy drodze wojewódzkiej nr 569. Gmina dofinansowuje również modernizację dróg powiatowych na odcinkach Lisewo - Gałczewo oraz Wrocki - Pusta Dąbrówka.

 

 

 

 

 

Wstecz