Inwestycje

  • Nawierzchnia nowej drogi

Odbiór drogi we Wrockach

We wtorek, 17 października, odbył się techniczny odbiór zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110273C w m. Wrocki”.

Wykonawca, Zakład Drogowo Budowlany Rogowo Mariusz Wilczyński spółka komandytowa na odcinku o długości 997 m wykonał przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni gruntowej poprzez jej przebudowę na nawierzchnię bitumiczną. Na podbudowie ułożono warstwę wiążącą z betonu asfaltowego o gr. 3 cm, na której wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego również o gr. 3 cm. Nowa droga ma 4 m szerokości oraz obustronne pobocza o szerokości 0,75 m.

Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała na to zadanie dofinansowanie w wysokości 430 000,00 zł, które pochodzi z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. 

Całkowita wartość robót budowlanych wyniosła 984 997,96 zł.

Po uzyskaniu przez Gminę Golub-Dobrzyń od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad stosownych uzgodnień i zgód na wykonanie skrzyżowania drogi krajowej z drogą gminną, zostanie wykonana pozostała część drogi.

  • autor: Patryk Skorski, data: 2023-10-20

Wstecz