Inwestycje

  • Korytarz po remoncie

Więcej miejsc przedszkolnych w Ostrowitem

4 maja dokonano odbioru prac remontowych związanych z realizacją zadania pn. „Remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem”.
W ramach tego zadania, wyłoniona w przetargu Firma Handlowo Usługowa KOD-BUD Tomasz Dubilis wykonała remont pomieszczeń dawnej kuchni wraz z magazynem, toalety, korytarza i szatni.
W wyniku realizacji projektu powstanie docelowo 5 nowych miejsce opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Realizacja zadania możliwa była dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w wysokości 95% (85% dofinansowania pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencja kadry, Działania 6.3.1. Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 10% z budżetu państwa).

  • Sala po remoncie
  • Szatnia po remoncie
  • Korytarz po remoncie
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz