Inwestycje

  • Podpisanie umowy przez Wójta, Skarbnik Gminy i Wicemarszałka

Gmina Golub-Dobrzyń pozyskuje kolejne środki

20 maja Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska w obecności Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Sosnowskiego podpisali dwie umowy dot. dofinansowania projektu pt. „Większa wiedza – lepsza przyszłość” złożonego w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz inwestycji pn. „Remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie przeznaczonych na Klub Seniora”.

Pierwszy z projektów będzie realizowany przez wszystkie szkoły gminne, tj. Szkołę Podstawową im. M. Kopernika w Gałczewie, Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Lisewie, Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Nowogrodzie, Szkołę Podstawową im. T. Jędryczki w Ostrowitem, Szkołę Podstawową im. J. Sołtykiewicza w Węgiersku oraz Szkołę Podstawową im. Komisji Edukacji Narodowej we Wrockach. 

Realizacja projektu „Większa wiedza – lepsza przyszłość” zakłada rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, w tym wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz rozwijanie umiejętności matematyczno-przyrodniczych uczniów z zastosowanie metody eksperymentu. Nauczyciele natomiast skorzystają ze szkoleń i kursów podnoszących ich kwalifikacje i kompetencje. W ramach projektu szkoły zostaną doposażone m.in. w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK, pomoce i sprzęt do procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz sprzęt do pracowni przyrodniczych i matematycznych. 
Na realizację ww. zadania, którego całkowita wartość wynosi 463 855,00 zł Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 95% (85% wsparcia pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego a 10% z budżetu państwa).

Kolejna umowa dot. inwestycji pod nazwą „Remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie przeznaczonych na Klub Seniora” będzie dofinansowana ze środków RPO WK-P Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Dofinansowanie wyniesie 95% kosztów kwalifikowanych. Dzięki remontowi seniorzy będą odbywać zajęcia w wyremontowanych pomieszczeniach dostosowanych do ich potrzeb.

Przypomnijmy, że w marcu Wójt Marek Ryłowicz podpisał umowę o dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora na kwotę 923 100,00 zł, którego celem będzie świadczenie opieki dla 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w wieku powyżej 60 lat z terenu gminy. W jego ramach przewiduje się utworzenie Klubu Aktywnego Seniora, w którym realizowane będą warsztaty - zajęcia prozdrowotne, edukacyjne i kulturalne. 

  • data: 2021-06-18
  • Wójt Marek Ryłowicz podpisuje umowę
  • Wicemarszałek Z.Sosnowski, skarbnik I. Górska i M. Ryłowicz

Wstecz