Inwestycje

Gmina pozyskała środki na utylizację azbestu

24 sierpnia Wójt Marek Ryłowicz oraz Skarbnik Iwona Górska w imieniu Gminy Golub-Dobrzyń podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dot. udzielenia Gminie dotacji w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Golub-Dobrzyń” Gmina otrzyma dotację do kwoty 181 500,00 zł, na lata 2021 – 2023. Dotacja ma charakter refundacji całości poniesionych przez Gminę kosztów do ww. kwoty. Wsparcie pochodzi ze środków WFOŚIGW w Toruniu oraz NFOŚiGW w Warszawie.
Finansowane będą przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Nabór wniosków w sprawie udzielenia dofinansowania posiadaczom wyrobów azbestowych z terenu Gminy zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie.

Informujemy, że poziom dofinansowania stanowi 100% - osoby mające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z usunięciem azbestu do poziomu wyczerpania alokacji środków na dany rok.

 

  • data: 2021-08-24

Wstecz