Inwestycje

  • Klub Seniora w Paliwodziźnie

Wyremontowano pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie

We wtorek, 14 września odbył się odbiór prac remontowych związany z dostosowaniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie na potrzeby działalności Klubu Seniora.

W ramach tej inwestycji wykonano roboty budowlane, elektryczne i sanitarne, wymieniono drzwi oraz wykonano podjazd zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych.

Remont był możliwy dzięki pozyskanemu przez Gminę dofinansowaniu w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych na zadanie pn. „Remont części pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Paliwodziźnie przeznaczonych na Klub Seniora”. Dofinansowanie pochodzi z RPO WK-P Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Całkowita wartość projektu to ponad 220 tys. zł.

Przypomnijmy, że wyżej opisany projekt infrastrukturalny połączony jest z projektem społecznym pn. „Aktywni seniorzy Klubu Seniora w Paliwodziźnie”. Na utworzenie i działalność Klubu, którego celem jest świadczenie opieki dla 40 osób powyżej 60 roku życia Gmina również pozyskała dofinansowanie. W jego ramach utworzono Klub Aktywnego Seniora, który od początku września realizuje warsztaty, m.in. zajęcia prozdrowotne, edukacyjne i kulturalne. Realizacja projektu potrwa do 28 kwietnia 2023 r. W ramach projektu pomieszczenia Klubu zostały doposażone w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne dla seniorów, m.in. meble kuchenne, stoły i krzesła, zmywarkę, kuchenkę gazową, kuchenkę mikrofalową, lodówkę, telewizor, projektor, ekran projekcyjny, radioodtwarzacz, sprzęt muzyczny, sztućce, naczynia oraz gry planszowe i akcesoria do zajęć sportowych.

Całkowita wartość projektu to 923 100,00 zł. Gmina Golub-Dobrzyń otrzymała na ten cel wsparcie w wysokości 90% z czego 85% pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo a 5% z budżetu państwa.

  • data: 2021-09-28
  • Klub Seniora w Paliwodziźnie
  • Klub Seniora w Paliwodziźnie
  • Klub Seniora w Paliwodziźnie
  • Klub Seniora w Paliwodziźnie
  • Klub Seniora w Paliwodziźnie
  • Tablica informująca o dofinansowaniu
  • Tablica informująca o dofinansowaniu

Wstecz