Inwestycje

  • Budowa sieci kanalizacyjnej

Ruszyła budowa sieci kanalizacyjnej

22 października Zakład Usługowy WOD-BUD rozpoczął realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ternie Gminy Golub-Dobrzyń wraz z przebudową gminnej oczyszczalni ścieków oraz budową przydomowej oczyszczalni ścieków”.

Zadanie swoim zakresem obejmie budowę przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przebudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Sokołowie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Białkowo i Sadykierz.

W Sokołowie m.in. zostanie wykonana nawierzchnia wjazdowa przez bramę, przebudowana będzie przepompownia ścieków, przewodów doprowadzających ścieki na złoża biologiczne, złóż biologicznych i przewodów doprowadzających ścieki do osadnika wtórnego. Wybudowany będzie przewód wodociągowy, kanalizacja sanitarna do budynku pomocniczego, przewód sprężonego powietrza, plac manewrowy, chodniki i ogrodzenie. Zakład Usługowy WOD-BUD wykona również wewnętrzną instalacje elektryczną, sieć energetyczną zewnętrzną i oświetlenia. W jego zakresie jest również rozruch oczyszczalni i wyposażenie jej w sprzęt do eksploatacji. W miejscowościach Białkowo i Sadykierz budowa sieci kanalizacyjnej obejmie budowę kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej. 

Gmina Golub-Dobrzyń pozyskała na to zadanie wsparcie w kwocie 1 332 559,00 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” z poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Pozostała część zostanie pokryta z budżetu Gminy. Wartość projektu to prawie 2,5 mln zł.

  • data: 2021-10-26

Wstecz