Program współpracy z NGO

  • Konsultacje

Konsultacje projektu ws. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi" na rok 2023

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".

 

Termin konsultacji: w terminie od 8 października 2022 do dnia 24 listopada 2022 roku.

 

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559) w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj Dz.U z 2022 r. póz. 1327) oraz uchwałą nr
XLVI/233/2010 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, zarządzam, co następuje:

1.Przeprowadzić w dniach 08-24.11.2022 konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
2. Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie „Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.
3. Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej, udostępnionej w formie elektronicznej na stronie intemetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl  w zakładce „Urząd", „Organizacje pozarządowe" na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem https://bip.uggolub-dobrzyn.pl , wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 2.
4. Uwagi i opinie dotyczące przedmiotu konsultacji muszą być przedstawione przez przedstawiciela podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego pisemnie poprzez przesłanie na adres mailowy m.mierzejewska@uggolub-dobrzyn.pl w terminie do dnia 24.11.2022 stanowiska Podmiotu zawierającego:
- nazwę orgamzacji,
- dane osób zgłaszających,
- odniesienie do konsultowanego projektu
- uzasadnienie.
5. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół zawierający informację o formie, terminie i przedmiocie konsultacji oraz o wynikach i podmiotach biorących udział w konsultacji.
6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach, jeżeli zostały przeprowadzone w sposób przewidziany w uchwale.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  • autor: Małgorzat Mierzejewska, data: 2022-11-07

Wstecz