Program współpracy z NGO

  • Konsultacje

Konsultacje projektu ws. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi"

Ogłoszenie

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza  

konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Golub- Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022".

 

Termin konsultacji: w terminie od 12 października 2021 do dnia 28 października 2021 roku.

 

1.         Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej udostępnionej w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl w zakładce: Urząd » Organizacje pozarządowena stronieBiuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.ploraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń, Pl.1000-lecia 25. 87-400 Golub-Dobrzyń, pok. Nr 2, w godzinach pracy urzędu.

2.         Podmiotami mogącymi brać udział w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) to jest:

1)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia  

i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3)       spółdzielnie socjalne;

4)      spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3.    Konsultacje odbywają się na terenie Gminy Golub-Dobrzyń i dotyczą podmiotów wymienionych  w ust. 2 niniejszego ogłoszenia posiadających siedzibę na terenie Gminy Golub-Dobrzyń lub działających na jej rzecz.

4.    Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji wraz z projektem uchwały umieszczone są:

1)      na stronie internetowej Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń www.uggolub-dobrzyn.pl,

2)      na stronieBiuletynu Informacji Publicznej pod adresem http://golub-dobrzyn.nowoczesnagmina.pl,

3)      w wersji papierowej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń,  Pl. 1000-lecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń.

5.    Ogłoszenie wyników konsultacji wraz z uzasadnieniem akceptacji i odrzuceniem uwag  i opinii ukaże się w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji w w/w miejscach.

  • data: 2021-09-30

Wstecz