Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)

  • Susza na polu uprawnym

Pomoc dla rodzin rolniczych - przedłużenie naboru wniosków

ARiMR informuje o wydłużeniu terminu naboru wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zwany w skrócie programem „pomoc dla Rodziny - klęski 2022”, oraz o zmianach w programie przede wszystkim w zakresie:
  • przedłużenia naboru wniosków do 23 listopada br.,
  • konieczności dołączania faktur do wniosków i do wniosków już wcześniej złożonych - również w terminie do 23 listopada br.,
  • znaczenia daty wpływu dokumentu do właściwego Biura Powiatowego,
  • wysyłając pocztą dokumenty należy uwzględnić ewentualny czas dostarczenia, bo liczy się data wpływu do Biura Powiatowego, a nie data stempla pocztowego,
  • należy pamiętać o właściwym adresowaniu przesyłek zarówno pocztowych jak i tych wysyłanych poprzez ePUAP, jeżeli wniosek nie wpłynie w terminie z uwagi na zły adres, nie będzie rozpatrywany,
  • wnioski muszą być kompletne,
  • zgodnie ze zmianą przepisów rolnik ma obowiązek dostarczenia wraz z wnioskiem kopie faktur potwierdzających sprzedaż z działalności prowadzonego gospodarstwa rolnego od 1 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. (w wysokości co najmniej 5 000 zł brutto).
W przypadku wniosków już złożonych. rolnik może dostarczyć faktury wraz pismem przewodnim lub z formularzem wniosku z zaznaczonym celem „zmiana do wniosku”.

UWAGA !
Wnioski bądź faktury stanowiące uzupełnienie wniosków, które nie wpłyną do 23 listopada 2022r. do właściwego Biura Powiatowego ARiMR nie będą rozpatrywane.
  • autor: Joanna Frączek, data: 2022-11-16

Wstecz