Nieruchomości na sprzedaż

  • Działki na sprzedaż

Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Golub–Dobrzyń

WÓJT GMINY GOLUB – DOBRZYŃ
OGŁASZA
przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Golub – Dobrzyń

 

 

1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości:

1) Nieruchomość niezabudowana położona na działce nr 87/18 o powierzchni 685 m2, obręb ewidencyjny Nowogród, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00002333/5, 
2) Nieruchomość niezabudowaną położoną na działce nr 87/19 o powierzchni 680 m2, obręb ewidencyjny Nowogród, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00002333/5, 
3) Nieruchomość niezabudowaną położoną na działce nr 87/20 o powierzchni 617 m2, obręb ewidencyjny Nowogród, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00002333/5, 

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub – Dobrzyń na obszarze wsi Nowogród – wieś letniskowa Grodno” nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym ML3, przeznaczonym pod tereny zabudowy letniskowej. 

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. 
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

2.    Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub – Dobrzyń na obszarze wsi Nowogród – wieś letniskowa Grodno” nieruchomości położone są na obszarze oznaczonym ML3, przeznaczonym pod tereny zabudowy letniskowej. 
 
3.    Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem.

4.    Termin zagospodarowania: nie dotyczy

5.    Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: nie dotyczy.

6.    Forma zbycia: sprzedaż

7.    Tryb zbycia: przetarg pisemny nieograniczony.

8.    Cena wywoławcza: 
Działka 87/18– cena wywoławcza 26.400,00 zł netto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta). 
Działka 87/19 – cena wywoławcza 26.200,00 zł netto (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście).
Działka 87/20 – cena wywoławcza 23.800,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset).

9.     Postąpienie

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Warunki zawarcia umowy o sprzedaż nieruchomości:

Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, przed ustalonym przez Wójta Gminy Golub – Dobrzyń terminem zawarcia umowy sprzedaży gruntu, nie później jednak, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Golub – Dobrzyń PKO Golub – Dobrzyń nr 47 1020 5024 0000 1602 0010 1600.

11. Pisemne oferty 

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Golubiu - Dobrzyniu przy ulicy Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, bądź przesyłką pocztową lub kurierską na adres Urzędu Gminy, w terminie do dnia 13 stycznia 2022 r. do godz. 12:00, z dopiskiem na kopercie:
Oferta na udział w przetargu pisemnym nieograniczonym pn. „Nowogród …. – nie otwierać przed terminem przetargu otwarcia ofert".

12. Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; 
4) oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag, 
5) oferowaną cenę netto  i sposób jej zapłaty;

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

13. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14 stycznia 2022 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, sala posiedzeń numer 1.

14. Wadium
Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej i jest  płatne w pieniądzu na konto  Gminy, w terminie do dnia 12 stycznia 2022 r.  do godz. 24:00.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „wadium Nowogród działka nr …………………”.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Gminy Golub – Dobrzyń.


UWAGI:
1)    Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.
2)    Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
3)    Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4)    Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. opłaty  sądowej i notarialnej.
5)    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3), nie przysługuje jej roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   
6)    W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
7)    Wójt Gminy Golub - Dobrzyń zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.    Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn odwołania przetargu.
8)    Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Warunki udziału w przetargu:
1.    Uczestnik przetargu składa:
1)    oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag,
2)    oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

2.    W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
•    wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 16, niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów),
•    przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:
–  dowód tożsamości; dowód wniesienia wadium; właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje  do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia  nieruchomości, w formie aktu notarialnego; oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki, w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut,
–  numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu),
•    cudzoziemiec, obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości.

16. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
cena - 100 %

17. Szczegółowe informacje o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 566835400 – 03 oraz w godzinach pracy Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub - Dobrzyń, pokój numer 2.

18. Wójt Gminy Golub – Dobrzyń zaprasza do udziału w przetargu i złożenia oferty.
 

 

  • autor: Joanna Frączek, data: 2021-12-08
  • Działki na sprzedaż

Wstecz