Nieruchomości na sprzedaż

  • Zdjęcie stockowe - budynki

Ogłoszenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Golub – Dobrzyń
z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 Działając na podstawie art. 35, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm./

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń
ogłasza, co następuje:

1. Z gminnego zasobu nieruchomości zostały przeznaczone do zbycia:

Działki niezabudowane, położone w Golubiu – Dobrzyniu, obręb III, dla których w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta TO1G/00008312/4. 

Działki położone są w terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy uchwalonym Uchwałą Nr LII/280/2022 Rady Miasta Golub-Dobrzyń z dnia 20 stycznia 2022 roku. Położone są w terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi w części w terenie zieleni nieurządzonej.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu wg 23 % stawki VAT.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej za pośrednictwem:
1) ustanowionej odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działkę nr 115 - wynagrodzenie płatne corocznie (w 2022 roku kwota 522,00 zł netto), które podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen i usług; 
2) oraz za pośrednictwem ustanowionej odpłatnej za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 100,00 zł brutto i nieograniczonej w czasie służebności gruntowej przez działki, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakole Drwęcy oznaczone są odpowiednio jako tereny dróg publicznych dojazdowych i tereny dróg wewnętrznych.


2. Pierwszeństwo nabycia przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
a) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów,
b) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przedmiotowej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 roku albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu do dnia 01.06.2022 r.

3. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie, w BIP Gminy Golub – Dobrzyń, w okresie: od 19.04.2022 r. do 11.05.2022 r. 
              

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń
Marek Ryłowicz

  • autor: Patryk Skorski, data: 2022-04-19

Wstecz