Nieruchomości na sprzedaż

  • Mapa działki Macikowo 127 przeznaczonej na sprzedaż

Przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości

WÓJT GMINY GOLUB – DOBRZYŃ
OGŁASZA
przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Golub – Dobrzyń

 

1.    Położenie oznaczenie i opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowaną położona na działce nr 127 o powierzchni 2800 m2, obręb ewidencyjny Macikowo, dla której w Sądzie Rejonowym w Golubiu – Dobrzyniu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW TO1G/00002332/8. Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej. Zgodnie z ewidencją gruntów w skład nieruchomości wchodzą grunty orne RIVa – 500 m2 i nieużytek 2300 m2. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zbycie przedmiotowej nieruchomości ograniczone do właścicieli działek sąsiednich przez które będzie możliwy dostęp do drogi publicznej.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

2. Przeznaczenie nieruchomości: Do wykorzystania rolniczego.

3. Sposób zagospodarowania: zgodnie z przeznaczeniem.

4. Termin zagospodarowania: nie dotyczy

5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania: Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Zbycie przedmiotowej nieruchomości ograniczone do właścicieli działek sąsiednich przez które będzie możliwy dostęp do drogi publicznej.

6. Forma zbycia: sprzedaż

7. Tryb zbycia: przetarg pisemny ograniczony.

8. Warunki udziału w przetargu

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które są właścicielami działek sąsiednich i złożą w wymaganym terminie pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów i zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową.

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:

- aktualny (z datą wydania nie dłuższą niż 3 miesiące) wypis z ewidencji gruntów potwierdzający własność nieruchomości sąsiedniej do działki będącej przedmiotem przetargu.

Zgłoszenia uczestnictwa należy przedłożyć do dnia 07 kwietnia 2021 r.
Komisja przetargowa na podstawie otrzymanych zgłoszeń sporządza listę osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu, którą zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu oraz wywiesza się w siedzibie właściwego organu na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które zostały zakwalifikowane do udziału w przetargu, pod warunkiem że w określonym terminie i formie złożą oferty i wpłacą wadium.

9. Cena wywoławcza: 5.200,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy dwieście, 00/100).

Postąpienie
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Warunki zawarcia umowy o sprzedaż nieruchomości:

Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, przed ustalonym przez Wójta Gminy Golub – Dobrzyń terminem zawarcia umowy sprzedaży gruntu, nie później jednak, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Golub – Dobrzyń  PKO Golub – Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139.

11. Pisemne oferty

Osoby zakwalifikowane do przetargu pisemnego ograniczonego o których mowa w pkt. 8 ogłoszenia składają oferty w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Golubiu - Dobrzyniu przy ulicy Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy, w terminie do dnia 14 kwietnia 2021 r. do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie:

Oferta na udział w przetargu pisemnym ograniczonym pn. „Macikowo 127 – nie otwierać przed terminem przetargu otwarcia ofert".

12. Pisemna oferta powinna zawierać:

  • imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
  • datę sporządzenia oferty;
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń;
  • oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag,
  • oferowaną cenę  i sposób jej zapłaty;

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

13. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2021 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, sala posiedzeń numer 1.

14. Wadium
Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej 520,00 jest płatne w pieniądzu na konto  Gminy, w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r.  do godz. 2400.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć   „wadium Macikowo działka nr 127”.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Gminy Golub – Dobrzyń.

UWAGI:
1)    Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.
2)    Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
3)    Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4)    Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. opłaty  sądowej i notarialnej.
5)    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3), nie przysługuje jej roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   
6)    W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
7)    Wójt Gminy Golub - Dobrzyń zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.    Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn odwołania przetargu.
8)    Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Warunki udziału w przetargu:
1.    Uczestnik przetargu składa:
1)    oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag,
2)    oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

2.    W przetargu mogą  brać udział  osoby fizyczne i prawne lub inne podmioty, które:
•    wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 16, niniejszego ogłoszenia oraz stawią się na przetarg osobiście lub przez pełnomocnika (dotyczy osób fizycznych) albo przez przedstawiciela (dotyczy innych podmiotów),
•    przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:
–  dowód tożsamości; dowód wniesienia wadium; właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje  do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia  nieruchomości, w formie aktu notarialnego; oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki, w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut,
–  numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu),
•    cudzoziemiec, obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości.

16. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: cena - 100 %

17. Szczegółowe informacje o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 566835400 – 03 oraz w godzinach pracy Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub - Dobrzyń, pokój numer 2.

18. Wójt Gminy Golub – Dobrzyń zaprasza do udziału w przetargu i złożenia oferty.
 

 

                        

 
Wójt Gminy
-/Marek Ryłowicz/-

Wstecz