Nieruchomości na sprzedaż

  • Dzałka na sprzedaż

II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działki niezabudowanej

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń informuje, że dnia 9 grudnia 2022 roku odbędzie się II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż:
Działka niezabudowana, oznaczona nr geodezyjnym 340/1 o powierzchni 637 m2, położona w obrębie Skępsk, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta TO1G/00010850/4. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka oznaczona symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane. 

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej. Cena wywoławcza netto 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy, 00/100).

Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w odległości ok. 6 km od centrum Golubia-Dobrzynia, przy drodze wojewódzkiej nr 569 relacji Golub-Dobrzyń - Ciechocin - Dobrzejewice. Nieruchomość usytuowana przy granicy z gminą Ciechocin pośród terenów niezabudowanych wykorzystywanych rolniczo, terenów leśnych oraz rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość położona w odległości − ok. 3 km od jeziora Okonin.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu wg 23 % stawki VAT.

I przetarg odbył się 14 października 2022 roku.

 

  • autor: Joanna Frączek, data: 2022-10-31

Wstecz