Nieruchomości na sprzedaż

  • Mapa działek na sprzedaż

Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek w obrębie Lisewo

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza, że w dniu 21.12.2022 r. o godz. 13:00  w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w Sali posiedzeń nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działek położonych w obrębie Lisewo, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00011089/5.

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Oznaczenie użytków w m2

Cena wywoławcza zł

1

131/4

1253

RVI - 938

N - 315

22620,00

2

131/5

1292

RVI - 1031

N - 261

23320,00

3

131/6

1242

RVI - 1242

22420,00

4

131/7

2125

RVI - 2125

40930,00

5

131/8

1956

RVI - 1956

37670,00

6

131/9

1789

RVI - 1789

34460,00

7

131/10

1621

RVI - 1621

31220,00

8

131/11

1569

RVI - 1569

30220,00

9

131/12

1853

RV - 974

RVI - 879

22250,00

10

131/13

1617

RVI - 267

N - 1350

19420,00

11

131/14

1365

RVI - 1365

29950,00

 

 

Zgodnie z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub – Dobrzyń, przyjętym uchwałą Rady Gminy Golub – Dobrzyń Nr XLV/200/2014 z dnia 22 stycznia 2014 r., nieruchomość położona jest w terenie o najniższej przydatności rolniczej w tym tereny zabudowy zagrodowej. Dla działki pierwotnej 131/2 wydana została decyzja o warunkach zabudowy, dotycząca budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na warunkach określonych w decyzji zatwierdzono podział nieruchomości na działki przeznaczone do zbycia.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKO Golub-Dobrzyń nr 47 1020 5024 0000 1602 0010 1600 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia 18.12.2022 roku. Dowód wpłaty /z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium/ należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ustalona w wyniku przetargu cena sprzedaży nieruchomości płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu się z nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu, oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03 i na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl .

Wójt Gminy
Marek Ryłowicz

 

 

  • autor: Joanna Frączek, data: 2022-11-14

Wstecz