Nieruchomości na sprzedaż

  • Park Przemysłowo-Technologiczny we Wrockach

Przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Golub – Dobrzyń położonych na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w miejscowości Wrocki w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.

1. Położenie oznaczenie i opis nieruchomości:

1). Nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Golub – Dobrzyń, położona we Wrockach, oznaczona nr geodezyjnym 512/1, o powierzchni 18821 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00019036/5. 
W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona symbolem RIVb, RVI - rola. 

2). Nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Golub – Dobrzyń, położona we Wrockach, oznaczona nr geodezyjnym 512/3, o powierzchni 22843 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00019036/5.
W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona symbolem RIVb, RVI - rola. 

3). Nieruchomość gruntowa, będąca własnością Gminy Golub – Dobrzyń, położona we Wrockach, oznaczona nr geodezyjnym 512/5, o powierzchni 6301 m2, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Golubiu – Dobrzyniu prowadzona jest księga wieczysta nr TO1G/00019036/5.
W ewidencji gruntów i budynków nieruchomość oznaczona symbolem RIVb, RVI - rola. 

Działki położone na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w miejscowości Wrocki. Od północnego zachodu przyległe do drogi krajowej nr 15 relacji Toruń – Olsztyn, w odległości około 16 km od Brodnicy, 20 km od Kowalewa Pomorskiego.
W latach 2018 – 2022 Gmina Golub – Dobrzyń uzbroiła i dostosowała teren parku przemysłowo – technologicznego w ramach środków unijnych w dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 co skutkuje koniecznością zbycia nieruchomości wyłącznie podmiotom, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP 
Z uwagi na powyższe przetarg skierowany jest wyłącznie do podmiotów, które: posiadają status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Dla terenu Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który określa przeznaczenie terenu, rodzaj i warunki zabudowy oraz umożliwia natychmiastową realizację inwestycji.  
Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Granice nabywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Nabywca może zażądać okazania w terenie znaków granicznych wyznaczających granice nabywanej nieruchomości pod warunkiem pokrycia kosztów usługi geodezyjnej wznowienia położenia znaków granicznych.

2. Przeznaczenie nieruchomości:

Działki położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (przyjętym Uchwalą Nr XI.77.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 5025), przeznaczone są na cele zabudowy produkcyjnej, usługowej oraz składów i magazynów.

3. Sposób zagospodarowania: zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Termin zagospodarowania: 5 lat od dnia zakupu, tj. przeniesienia własności w drodze aktu notarialnego.

5. Obciążenia nieruchomości i zobowiązania:
Gminie Golub – Dobrzyń przysługuje prawo odkupu nieruchomości za cenę jej zbycia (bez zwrotu wartości poczynionych nakładów, na koszt zobowiązanego z tytułu prawa odkupu), obowiązujące przez okres pięciu lat od daty zawarcia umowy warunkowej sprzedaży nieruchomości, które podlegać będzie ujawnieniu w księdze wieczystej, w przypadku niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości określonego w pkt. 4.

6. Forma zbycia:  sprzedaż

7. Tryb zbycia:  
przetarg pisemny ograniczony do podmiotów, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP. 
W latach 2018 – 2022 Gmina Golub – Dobrzyń uzbroiła i dostosowała teren parku przemysłowo – technologicznego w ramach środków unijnych w dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 co skutkuje koniecznością zbycia nieruchomości wyłącznie podmiotom, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP 
Z uwagi na powyższe przetarg skierowany jest do podmiotów, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

8. Cena wywoławcza: 

1) Działka 512/1 – cena wywoławcza 1.201.000,00 netto (słownie: jeden milion dwieście jeden tysięcy, 00/100 netto).
2) Działka 512/3 – cena wywoławcza 1.830.000,00 netto (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści tysięcy, 00/100 netto).
3) Działka 512/5 – cena wywoławcza 505.000.00 netto (słownie: pięćset pięć tysięcy, 00/100 netto).


9. Postąpienie

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Warunki zawarcia umowy o sprzedaż nieruchomości:

Sprzedaży nieruchomości dokonuje się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

Oferent, który wygrał przetarg, jest obowiązany do zapłaty ceny uzyskanej w przetargu, przed ustalonym przez Wójta Gminy Golub – Dobrzyń terminem zawarcia umowy sprzedaży gruntu, nie później jednak, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej, na konto Gminy Golub – Dobrzyń  PKO Golub – Dobrzyń nr  62 1020 5024 0000 1002 0010 1139.

11. Pisemne oferty 

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Golubiu - Dobrzyniu przy ulicy Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, bądź przesyłką pocztową lub kurierską  na adres Urzędu Gminy, w terminie do dnia 23.05.2023 r. do godz. 1200, z dopiskiem na kopercie:

Oferta na udział w przetargu pisemnym ograniczonym pn. „Wrocki działka nr ………..– nie otwierać przed terminem przetargu otwarcia ofert".

12. Pisemna oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; 
4) oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag, 
5) oświadczenie o posiadaniu status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
6) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
7) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.).

13. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 26.05.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Golub – Dobrzyń, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, sala posiedzeń numer 1.

14. Wadium
Wysokość wadium wynosi 10% ceny wywoławczej 
1) Działka 512/1 – wadium 120.100,00 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto, 00/100).
2) Działka 512/3 – wadium 183.000,00 (słownie: sto osiemdziesiąt trzy tysiące, 00/100).
3) Działka  512/5 –  wadium 50.500.00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćset, 00/100).
jest  płatne w pieniądzu na konto  Gminy nr 47 1020 5024 0000 1602 0010 1600, w terminie do dnia 22.05.2023 r.  do godz. 2400.  Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć   „wadium Wrocki działka nr ……..”.
Za termin wpłaty uważa się moment wpływu środków na konto Gminy Golub – Dobrzyń.

UWAGI:
1)    Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości gruntowej.
2)    Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia,  unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
3)    Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
4)    Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości tj. opłaty  sądowej i notarialnej.
5)    Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3), nie przysługuje jej roszczenie o zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości, a wadium nie podlega zwrotowi.   
6)    W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, wpłacone wadium przepada.
7)    Wójt Gminy Golub - Dobrzyń zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny; informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w formie takiej samej jak ogłoszenie o przetargu.    Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyn odwołania przetargu.
8)    Wójtowi Gminy przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

15. Warunki udziału w przetargu:
1.    Uczestnik przetargu składa:
1)    oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag,
2)    oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.

2.    W przetargu mogą  brać podmioty, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
•    wpłacą wadium   w  terminie  i wysokości, określonych w punkcie 14 niniejszego ogłoszenia 
•    przedstawiciele lub pełnomocnicy innych podmiotów zamierzających uczestniczyć w przetargu są  obowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu  odpowiednio:
–  dowód tożsamości; właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje  do uczestnictwa w przetargu: w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia  nieruchomości, w formie aktu notarialnego; oświadczenie, że uczestnik zapoznał  się z warunkami przetargu oraz znany jest mu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą numer NIP, a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo wyciąg z właściwego rejestru, zgodę organów statutowych na nabycie nieruchomości oraz umowę o zawarciu spółki, w przypadku wspólników spółki cywilnej lub statut,
–  numer konta, na które należy zwrócić wadium (dotyczy wszystkich uczestników przetargu),
•    cudzoziemiec, obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej aktualne zezwolenie (lub promesę) ministra właściwego do spraw wewnętrznych  na nabycie nieruchomości.

16. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:
cena - 100 %

17. Szczegółowe informacje o przetargu i możliwości dokonania oględzin przedmiotu przetargu można uzyskać pod numerem tel. 566835400 – 03 oraz w godzinach pracy Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, ul. Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub - Dobrzyń, pokój numer 2.

18. Wójt Gminy Golub – Dobrzyń zaprasza do udziału w przetargu i złożenia oferty.
                         
Tereny Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach są przeznaczone pod działalność przedsiębiorstw z sektora MŚP. Do inwestowania na terenie Parku szczególnie zachęcamy firmy, których działania wpisują się w obszary regionalnej strategii integracyjnych specjalizacji, wskazanych w dokumencie „Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego – charakterystyka obszarów inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Dodatkowe informacje o Parku Przemysłowo-Technologicznym znajdują się również na stronie http://investinwrocki.pl/

  • autor: Joanna Frączek, data: 2023-03-17

Wstecz