Nieruchomości na sprzedaż

  • Rzut na Park Przemysłowo-Technologiczny we Wrockach

II przetarg pisemny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Parku Przemysłowo-Technologicznego we Wrockach

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza, że w dniu 7 września 2023 r. o godz. 12:00 (część jawna) w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń  nr 1, ul. Plac Tysiąclecia 25, odbędzie się II ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż:

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości  Działki położone we Wrockach, obręb ewidencyjny Wrocki, Księga wieczysta TO1G/00019036/5
Dz. 512/1 o powierzchni 18821 m2
Dz. 512/3 o powierzchni 22843 m2
Dz. 512/5 o powierzchni 6301 m2
Opis nieruchomości Działki położone na terenie Golubsko – Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego w miejscowości Wrocki. Od północnego zachodu przyległe do drogi krajowej nr 15 relacji Toruń – Olsztyn, w odległości około 16 km od Brodnicy, 20 km od Kowalewa Pomorskiego.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Działki położone na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (przyjętym Uchwalą Nr XI.77.2019 Rady Gminy Golub-Dobrzyn z dnia 19 września 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Wrocki. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 5025)), przeznaczone na cele zabudowy produkcyjnej, usługowej oraz składów i magazynów. 
Cena wywoławcza nieruchomości Dz. 512/1 – 1.080.000,00 netto 
Dz. 512/3 – 1.650.000,00 netto
Dz. 512/5 –    480.000.00 netto
Termin zagospodarowania nieruchomości 5 lat od dnia zakupu, tj. przeniesienia własności w drodze aktu notarialnego.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Sprzedaż w drodze przetargu skierowanego do podmiotów, które posiadają status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.


Pierwszy przetarg odbył się 26 maja 2023 roku. Zakończony wynikiem negatywnym z powodu braku oferentów. Wobec powyższego w II przetargu ceny wywoławcze nieruchomości zostały obniżone. Dla działek 512/1 i 512/3 o 10 % i dla działki 512/5 o 5 %.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto PKO Golub-Dobrzyń nr 47 1020 5024 0000 1602 0010 1600 (liczy się data wpływu na konto) najpóźniej do dnia  04.09.2023 roku, godz. 24.00. 

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Golubiu - Dobrzyniu przy ulicy Plac 1000-lecia 25, 87-400 Golub – Dobrzyń, bądź przesyłką pocztową lub kurierską na adres Urzędu Gminy, w terminie do dnia 04.09.2023 r. do godz. 12:00, z dopiskiem na kopercie: Oferta na udział w II przetargu pisemnym ograniczonym pn. „Wrocki działka nr ………..– nie otwierać przed terminem przetargu otwarcia ofert".    

Oferta powinna zawierać:
1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
2) datę sporządzenia oferty;
3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz znany jest jemu stan faktyczny i prawny nieruchomości i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń; 
4) oświadczenie, że zapoznał się z pełną treścią ogłoszenia i ze stanem przedmiotu przetargu i nie wnosi do stanu przedmiotu przetargu żadnych zastrzeżeń i uwag, 
5) oświadczenie o posiadaniu status przedsiębiorstwa MŚP w rozumieniu definicji zawartej w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
6) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty;
7) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 z późn. zm.).

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony  najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Golubiu – Dobrzyniu, pokój nr 2 lub telefonicznie 56 683-54-00 do 03 i na stronie internetowej www.uggolub-dobrzyn.pl.

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Golub-Dobrzyń 
                                                                                                                                                                    Marek Ryłowicz

  • autor: Joanna Frączek, data: 2023-06-26

Wstecz