Nieruchomości na sprzedaż

  • Działka 385/2 Karczewo

II przetarg ustny nieograniczony - lokal w Karczewie

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń ogłasza, że w dniu 14 października 2021 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sali posiedzeń nr l, ul. Plac 1000-lecia 25, odbędzie się:

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż:
l) Lokal oznaczony jako przedmiot odrębnej własności wraz z pomieszczeniem przynależnym w budynku gospodarczym oraz udziałem 548/3245 części w nieruchomości wspólnej KW nr T01G/00015340/1, położony w miejscowości Karczewa. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Golub-Dobrzyń [Uchwała nr XLV/200/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 stycznia 2014 r.). Nieruchomość położona jest w obszarze oznaczonym jako tereny rozwoju zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Nr działki: 385/2
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego w m2: 43,39
Powierzchnia działki w m2: 1500 [548/3245
Cena wywoławcza w zł: 66.000,00


W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Podmioty zagraniczne winny uzyskać zgodę MSWiA. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej w kasie Urzędu lub na konto PKOGolub-Dobrzyń nr 62 1 020 5024 0000 1002 0010 1139 [liczy się data wpływu na konto] najpóźniej do dnia 12 października 2021 r. Dowód wpłaty z nr konta, na który zostanie dokonany ewentualnie zwrot wadium należy przedłożyć Komisji przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, będzie wliczone w poczet należności, a pozostałym zwrócone w terminie 3 dni od dnia; odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie wyznaczony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Jeżeli osoba ustalona na nabywcę nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w terminie ustalonym, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wszelkie opłaty związane z przeniesieniem własności ponosi nabywca.

Dodatkowo przed przystąpieniem do przetargu Przewodniczącemu KomisjiPrzetargowej należy złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń oraz o zapoznaniu sięz nieruchomością w terenie, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą okazywane na koszt Urzędu oraz o rezygnacji z wszelkich roszczeń z tego wynikających. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu jedynie z ważnych powodów.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: /0-56/ 683 54 00 do 03, bądź osobiście w siedzibie tut. Urzędu, pok. nr 13.


Wójt Gminy Golub-Dobrzyń
Marek Ryłowicz

  • data: 2021-09-16

Wstecz