Gospodarka komunalna - informacje

  • Zbiornik na odpady ciekłe

Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków 

Masz zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków? Pamiętaj, że należy to zgłosić do ewidencji prowadzonej przez Wójta Gminy Golub - Dobrzyń. Poniżej wyjaśniamy, co należy zrobić.
 
Aby zgłosić zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię, wystarczy wypełnić zgłoszenie.  Pobierz, wypełnij, podpisz i wyślij.
Zgłoszenie możesz dostarczyć osobiście do urzędu lub wysłać przez:

  1. Internet poprzez obywatel.gov.pl. Pamiętaj o założeniu profilu zaufanego.
  2. Drogą elektroniczną na wskazany adres mailowy: sekretariat@uggolub-dobrzyn.pl
  3. Drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Golub – Dobrzyń, Plac 1000-lecia 25, 87 – 400 Golub - Dobrzyń

Kto zgłasza?
Właściciel nieruchomości, przy czym przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Zgłoszenia należy dokonać osobiście lub przez pełnomocnika.Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.- dalej u.c.p.g.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji:
1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g. właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, 
w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone 
w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. 

  • autor: Karolina Grabowska, data: 2023-03-30

Wstecz