Gospodarka komunalna - informacje

  • Pojemniki na śmieci

Uwaga! Obowiązkowa segregacja odpadów

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie ustawowy obowiązek selektywnej zbiórki odpadów. Poprawne segregowanie śmieci będzie kontrolowane przez pracowników Zakładu Gospodarczego Ekolog oraz pracowników Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń.

Źródła zmian
Przepisy związane z selektywną zbiórką odpadów wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To ta ustawa, zmieniona przez Sejm we wrześniu ubiegłego roku, wprowadziła powszechny obowiązek segregacji odpadów komunalnych przez wszystkich właścicieli nieruchomości w Polsce

Zasady segregacji
Segregując odpady w domu należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Jakie surowce oddzielamy? Są to: tworzywa sztuczne i metale, papier, a także opakowania szklane i odpady biodegradowalne. Pozostałe odpady resztkowe gromadzimy w dotychczas użytkowanym pojedynczym pojemniku na odpady zmieszane. 

Kontrole segregacji
Właściwe segregowanie odpadów będzie kontrolowane, a w wypadku stwierdzenia nieprawidłowości, podejmowane będą odpowiednie czynności, włącznie z podwojeniem opłaty za wywóz śmieci. Od tej pory pracownicy opróżniający pojemniki, będą zgłaszać przełożonym, jeśli zauważą że śmieci nie są segregowane, bądź są segregowane niewłaściwie. Ponadto co miesiąc zespół sprawdzający wyrywkowo będzie kontrolował 30 punktów wywozowych. Jeśli więcej niż 5% objętościowo w pojemniku stanowić będą odpady niezgodne z opisem, wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna oraz spisany protokół. W oparciu o otrzymane zawiadomienie gmina będzie wszczynać postępowanie podatkowe, zmierzające do ustalenia, czy rzeczywiście zasady selektywnej zbiórki zostały naruszone i czy istnieją przesłanki do określania wyższej opłaty za gospodarowanie odpadami. Jeśli te informacje się potwierdzą, gmina nałoży dwukrotną stawkę opłaty w stosunku do podstawowej za miesiąc, w którym stwierdzono niestosowanie się do zasad selektywnego zbierania odpadów. 
Niedopełnienie obowiązku segregacji odpadów dotyczy tych właścicieli nieruchomości, którzy nie chcą selektywnie zbierać odpadów i np. notorycznie w pojemnikach na odpady zmieszane umieszczają odpady, które powinny być gromadzone selektywnie. Pomyłki o charakterze incydentalnym nie powinny mieć wpływu na podwyższenie opłaty.
 

 

Wstecz