Gospodarka komunalna - informacje

  • Plakat informujący o obowiązku segregacji śmieci

Nie segregujesz - płacisz więcej!

Na terenie Gminy Golub-Dobrzyń rozpoczyna się procedura karania mieszkańców za brak segregacji śmieci. To efekt znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach której selektywne zbieranie odpadów komunalnych 
to już nie wybór, a konieczność. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych mimo, że zadeklarował segregację, podmiot je odbierający przyjmie je jako zmieszane, o czynie powiadomi samego zainteresowanego jak i Wójta Gminy Golub-Dobrzyń. Powyższe stanowić będzie podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydania decyzji administracyjnej, która uwzględniać będzie naliczenie dwukrotnej  stawki zadeklarowanej przez właściciela wraz z niemożnością skorzystania z ulgi z tytułu posiadania kompostownika.

Przykład:
Właściciel nieruchomości, na której zamieszkuje 5 osób płacił stawkę w wysokości 13,00 zł od mieszkańca, ponieważ przysługuje mu ulga w wysokości 1,00 zł od osoby, gdyż nieruchomość zamieszkuje 5 osób oraz ulga w wysokości 3,00 zł z tytułu posiadania kompostownika. 
Po stwierdzeniu braku segregacji właściciel nieruchomości nie zapłaci tak jak dotychczas 65,00 zł tylko 160,00 zł, gdyż miesięczna stawka od każdej osoby wynosić będzie 32,00 zł oraz właściciel traci ulgę z tytułu posiadania kompostownika.

  • data: 2021-05-25

Wstecz