Gospodarka komunalna - informacje

  • Plakat informacyjny

Informacja dla rolników - usuwanie folii rolniczych

Wójt Gminy Golub – Dobrzyń informuje o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczych 
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Do 10 września 2021 roku zainteresowane osoby proszone są o kontakt z Sołtysem danego sołectwa lub z Referatem Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy (pok. nr 13 ).

Rolnicy posiadający folie oraz odpady pochodzące z działalności gospodarczej (siatki, sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bagi) powinni dostarczyć posegregowany towar do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białkowie własnym środkiem transportu.

Dofinansowanie w w/w programie wynosi 500 zł do tony danego surowca.

Odbiór w/w surowca nastąpi w II lub III kwartale 2022 roku, o czym Urząd Gminy będzie informował na bieżąco. 
Jednocześnie przypominamy, że w przypadku gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy, zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013, str. 9,  z późn. zm.: Dz. Urz. UE L I 51 z dnia z 22.02.2019, str. 1 ) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013, str. 1), a także do realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy.

W razie pytań, podajemy numer telefonu do Referatu Gospodarki Komunalnej: 56 683 54 00 – 03 lub 56 444 92 09 lub 531 459 253 oraz link do strony WFOŚiGW: http://archiwum.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2021/

  • data: 2021-09-02
  • Plakat informacyjny

Wstecz