"Pełni życia i mądrości - warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo"

W okresie od dnia 1 czerwca 2021 roku do dnia 30 listopada 2021 roku Gmina Golub-Dobrzyń realizuje projekt pt. "Pełni życia i mądrości - warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność; Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014–2020.

Celem projektu jest:
Celem projektu jest zwiększenie świadomości oraz wzrost aktywności społecznej osób starszych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Golub-Dobrzyń. Dzięki stworzeniu odpowiedniej oferty skierowanej do osób starszych, seniorzy będą mogli spotykać się i efektywnie spędzać czas. W ramach warsztatów rozwiną swoje pasje, wymienią się doświadczeniami i skorzystają z zaplanowanych bloków tematycznych (warsztaty z psychologiem, warsztaty z dietetykiem, warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 60+, zajęcia sportowo-ruchowe, warsztaty artystyczne, oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne).

Odbiorcy projektu:
Grupa 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku powyżej 60 lat zamieszkujących na terenie powiatu golubsko – dobrzyńskiego (teren LGD Dolina Drwęcy).

Opis projektu:
W ramach projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z psychologiem, zajęcia sportowo-ruchowe, warsztaty artystyczne, warsztaty z zakresu stylu i pielęgnacji urody osób 60+,   warsztaty z dietetykiem oraz wyjazdy kulturalno-animacyjne (kino, teatr, basen, Kujawsko-Dobrzyński Park Etnograficzny w Kłóbce). Odbiorcami wsparcia będą seniorzy zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym powyżej 60 roku życia. 
Intensywność zajęć dostosowana będzie do potrzeb seniorów. Przewidujemy zajęcia w 2 razy w tygodniu po 4 godziny (łącznie 80 godzin). Zajęcia odbywać się będą przez okres 4 miesięcy w godzinach popołudniowych. 
Uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach, które pomogą im uporać się z ich bieżącymi problemami oraz zapoznanie z alternatywnymi sposobami, formami spędzania czasu wolnego.

Budżet projektu:
Wartość projektu: 52.632,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 50.000,00 zł. 

 

  • data: 2021-06-01
  • Plakat informacyjny o projekcie
  • Seniorzy

Rekrutacja do projektu "Pełni życia i mądrości - warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo"

Gmina Golub-Dobrzyń ogłasza nabór uczestników do projektu "Pełni życia i mądrości - warsztaty dla seniorów w miejscowości Sokołowo".