Sesje Rady Gminy

  • Grafika informacyjna

Zaproszenie na XL Sesję Rady Gminy

Zapraszamy do udziału w XL sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w dniu 26 listopada 2021 r. (tj. piątek) o godz. 9.00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

1. Otwarcie XL sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdania Przewodniczących Komisji z prac Komisji w okresie międzysesyjnym:
        a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
        b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
        c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub–Dobrzyń;
        d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub–Dobrzyń;
        e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub–Dobrzyń.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
        a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok;
        b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035;
        c) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
        d) w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;
        e) w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Golub-Dobrzyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 ";
        f) w sprawie wynagrodzenia wójta.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie XL sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

  • autor: Anita Leszczyńska-Dębiec, data: 2021-11-19

Wstecz