Sesje Rady Gminy

  • Informacja o sesji Rady Gminy

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Gminy

Zapraszamy do udziału w XLI sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń w dniu 10 grudnia 2021, godz. 09:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLI sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XL sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7. Zapoznanie z treścią uchwały Nr 5/WPF/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2022-2038.
9. Zapoznanie z treścią uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok.
10. Zapoznanie z treścią opinii Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń w sprawie projektu budżetu Gminy Golub-Dobrzyń na 2022 rok.
11. Zapoznanie z treścią uchwały Nr 5/P/2021 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Golub-Dobrzyń na 2022 rok.
12. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok.
14. Przerwa.
15. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok;
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035;
c) w sprawie regulaminu udzielania stypendium Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń;
e) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na terenie gminy Golub-Dobrzyń położonych w miejscowościach: Gajewo, Paliwodzizna, Skępsk, Podzamek Golubski;
f) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Golub-Dobrzyń;
g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Podzamek Golubski;
h) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Lisewo;
i) w sprawie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na Postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 listopada 2021 r.; znak sprawy DWST-WOOS.4021.79.2021.DC, utrzymujące w mocy Postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
16. Informacje i wolne wnioski.
17. Zakończenie XLI sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

  • autor: Anita Leszczyńska-Dębiec, data: 2021-12-03

Wstecz