Sesje Rady Gminy

  • Sesja Rady Gminy

Zaproszenie na XLII Sesję Rady Gminy

Zapraszamy do udziału w XLII Sesji Rady Gminy w dniu 30 grudnia 2021, godz. 09:00 w sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia przy Placu 1000-lecia 25 (parter).


Porządek obrad:
1. Otwarcie XLII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
4. Sprawozdanie przewodniczących komisji z prac komisji w okresie międzysesyjnym:
a) Komisji rewizyjnej Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
b) Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
c) Komisji planowania, przemysłu, handlu, budżetu i finansów Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
d) Komisji zdrowia, oświaty, kultury, spraw socjalnych, turystyki i rekreacji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
e) Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, ładu i porządku publicznego Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania oraz odpowiedzi Wójta i kierowników jednostek organizacyjnych na zapytania.
7. Podjęcie uchwał:
a) zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2021 rok;
b) w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2021-2035;
c) w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Golub-Dobrzyń i jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania osób uprawnionych do udzielania tych ulg;
d) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na terenie gminy Golub-Dobrzyń na 2022 rok;
e) w sprawie rozpatrzenia ponowionej skargi na Wójta Gminy Golub-Dobrzyń;
f) w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Golub-Dobrzyń;
g) w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Rady Gminy Golub-Dobrzyń.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Zakończenie XLII sesji VIII kadencji Rady Gminy Golub-Dobrzyń.

 

  • data: 2021-12-23

Wstecz